uk_bg
Конкурси за академични длъжности

  

Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за  главен асистент по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Международен бизнес; Цени и ценообразуване; Счетоводство) - един; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия; Анализ на храни) - един; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Висша математика) - един;  област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство (Процеси и апарати  I част; Процеси и апарати II част) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Компютърни мрежи) – един; област на висше образование 5. Технически науки,  професионално направление 5.4. Енергетика (Промишлена топлотехника) -  един;  област на висше образование 5. Технически науки,   професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Технология на нишестето и нишестените хидролизати; Технология на модифицираните нишестета и глюкозо-фруктозни сиропи) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление  5.12. Хранителни технологии  (Инструментални методи за анализ на храни; Механизъм и анализ на биологичната активност на хранителни системи) – един; област на висше образование 5. Технически науки,  професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Технология на сиренето; Микробиология на млякото и млечните продукти) -  един;  област на висше образование 5. Технически науки,  професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Хранене при нарушение на физическото и психическото здраве; Организация на мероприятия и събития) -  един;   област на висше образование 5. Технически науки,  професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Създаване на нов продукт в храненето и туризма; Организация на столовото и болнично диетично хранене) -  един;    всички със срок  2 месеца  от обнародването в Държавен вестник.  Документи се подават в Университета по хранителни технологии - Пловдив, бул. Марица 26, тел. 032 603 603.     

Обявата е публикуван в Д.В. бр. 16/17.02.2017 г.

                                                                                  ОТ  РЕКТОРАТА