uk_bg
Конкурси за академични длъжности

  

 

 

Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за главни асистенти по: област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.2. Химически науки (Биохимия I част и Биохимия II част)  - един,  област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки (Статистика;  Моделиране на бизнес процеси) - един, област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление  5.1. Машинно инженерство (Технологично обзавеждане на сушенето и промишлената обработка на тютюна; Технологично обзавеждане на цигареното производство) – един,  област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление  5.3. Комуникационна и компютърна техника (Обработка на образи и техническо зрение) – един, област на висшето образование 5. Технически науки,  професионално направление  5.12. Хранителни технологии (Технология на рибата и рибните продукти) – един, всички със срок  2 месеца  от обнародването в Държавен вестник.  Документи се подават в Университета по хранителни технологии - Пловдив, бул. Марица 26, тел. 032 603 603.

 

Обявата е публикувана в Държавен вестник  бр. 94 от 24 ноември 2017 г.

 

 

 

                                                             ОТ РЕКТОРАТА