Университет по хранителни технологии УХТ - гр.Пловдив | University of food technologies UFT - Plovdiv, Bulgaria
uk_bg
Специалности/специализации за уч. 2018/2019 г. - кратка анотация

 

  


 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”  СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

 

Технология и качество на храни със специализации: презентация

 Технология и дизайн на храни и ароматно - вкусови продукти със специализации:

 
 
 
 
 Технология на виното и пивото            презентация
 
   Анализ, контрол и екология на храните със специализации:

 

   Биотехнологии         презентация

  визитка

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

   Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост 

 
  Автоматика, информационна и управляваща техника               презентация


   Компютърни системи и технологии               презентация


  Топлотехника  презентация

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

   

 Икономика на  хранителната индустрия

 

  Туризъм

  Хотелиерство и ресторантьорство

   Храни, хранене и диететика 

 Кетъринг

    

  Индустриален мениджмънт