uk_bg
Мисия, цели и задачи на УХТ

 

 Мисия, цели и задачи на Университета по хранителни технологии - Пловдив
 
 
1.1.1. Мисия, цели и задачи на Университета по хранителни технологии - Пловдив
Мисията на Университета по хранителни технологии (УХТ), в най-общ вид се съдържа в неговото наименование. Мисията, целите и задачите на УХТ - Пловдив са определени в Правилника за устройството и дейността на университета, в отделни правилници и наредби, публикувани в проспекти и рекламни материали и намират отражение в 52 годишната му история. Няма случаи на неразбиране от страна на лица и институции у нас и в чужбина на тези мисия, цели и задачи.
Основните цели на Академичното ръководство на УХТ, декларирани пред държавата, обществото, студентите и работодателите, са:
1.     Активно участие на Университета по хранителни технологии в организацията и управлението на обществото, както на регионално ниво така и в национален мащаб, за интеграцията на страната в Европейския съюз;
2.     Организиране на качествена учебна дейност, в съответствие с най-добрите традиции на българското висше образование и съвременните световни тенденции;
3.     Подготовка на специалисти с висше образование, способни да прилагат и развиват придобитите знания и умения в съответните области на обществото;
4.     Постигането на високо качество на подготовката на студентите, докторантите и спeциализантите, и поддържането му в постоянно съответствие с:
·          динамично променящите се изисквания на световната и национална наука,
·          предизвикателствата на професионалната практика,
·          търсенията на интелектуалния пазар по предмета на дейност на университета,
·          индивидуалните потребности, способности и интереси на обучаемите.
5. Следдипломна квалификация и специализация и продължаващо обучение на завършилите специалисти за актуализиране и повишаване на знанията, в съответствие с провежданата държавна политика;
6. Провеждане на фундаментална и научно-приложна изследователска дейност по стратегическите направления за страната и света.
За постигане на поставените цели се решават следните групи задачи:
1.  Учебна дейност
·          Поддържане структурата на УХТ съгласно изискванията на ЗВО, при запазване приоритетите на Университета;
·          Развитие на актуални учебно-научни направления;
·          Приемане на програми за развитие на факултетите и специалностите в Университета;
·          Подобряване на извънаудиторната работа и практическата подготовка на студентите, достъпа до компютърните лаборатории, Интернет, информационното осигуряване;
·          Развиване на образователния маркетинг чрез рекламни и информационни материали за структурата, професионалната подготовка и обучение, възможности за реализация и изява на личността в Университета, нова организация и усъвършенстване на Web страницата на Университета, факултетите, катедрите и специалностите;
·          Разработване на учебна информационна система;
·          Актуализиране на учебната документация и въвеждане на система за натрупване и трансфер на кредити, което позволява мобилност на студентите и обмен със сродни Европейски университети;
·          Интегриране със сродни университети в страната и чужбина за обучение на студенти и обмен на преподаватели;
·          Привличане на чуждестранни студенти, специализанти и докторанти за обучение в Университета;
·          Развитие на нови форми за подготовка и повишаване квалификацията на специалисти с висше образование;
·          Поддържане, модернизация и разширяване на материално-техническата база;
·          Осигуряване с научна литература и периодика на обучението.
2. Научноизследователска и внедрителска дейности
·          Търсене на алтернативни и нови направления за развитие на научните изследвания и реализацията им в практиката;
·          Засилване на участието в международни научни форуми чрез използване на собствени средства, спонсори и фондации;
·          Утвърждаване на традициите и приемане на годишни календарни планове за издаване на Годишника “Научни трудове на УХТ” и провеждане на Университетските научни конференции;
·          Осигуряване на средства за отпечатване на научни статии в реномирани списания извън страната по установени правила и критерии;
·          Издаване на монографии на водещи преподаватели, издигащи авторитета на УХТ;
·          Развиване на Академичното издателство на Университета за издаване на учебници и научна литература;
·          Активизиране на дейността и преглед на възможностите на съществуващите научно-изследователски и учебно-производствени лаборатории;
·          Засилване на връзките на УХТ с промишлеността;