Университет по хранителни технологии УХТ - гр.Пловдив | University of food technologies UFT - Plovdiv, Bulgaria
uk_bg
Департамент по езиково обучение, физическо възпитание и спорт

 

 

Департаментът по езиково обучение, физическо възпитание и спорт (ДЕОФВС) в Университета по хранителни технологии – Пловдив е академична структура със самостоятелен организационен статут. В рамките на Департамента функционират две звена: Център по езиково обучение и Център по физическо възпитание и спорт, чиито сфери на дейност се интегрират от една основна идея – оптимизиране на учебния процес с цел подобряване на качеството в езиковата и физическата подготовка на студентите съобразно новите методически стандарти, изисквания и тенденции в европейското образователно пространство.

В Подготвителното отделение към ДЕОФВС се обучават чуждестранни студенти от различни точки на света (Германия, Гърция, Турция, Виетнам, Китай, Молдова, Македония и др.). Предлаганите едногодишни интензивни курсове по български език целят да се създадат и развият уменията, необходими за продължаване на обучението по специалните дисциплини в бакалавърската степен. Комбинираната програма с интензивно едногодишно обучение на български и английски език позволява на студентите да изберат специалност, в която дисциплините се извеждат на английски език. През първата и втората година на бакалавърската степен в УХТ след подготвителния курс чуждестранните студенти продължават да изучават български език като задължителна дисциплина.

В Центъра по физическо възпитание и спорт учебно-тренировъчният процес се провежда по акредитирани учебни програми по седем специалности (видове спорт) със студенти от различни курсове. Оптимално се използва материалната база, включваща централна спортна зала, волейболни игрища, зала за аеробика и каланетика, плувен басейн, зала за силова подготовка и културизъм и открити тенис кортове със стена. Представителни отбори на УХТ вземат редовно участие в различни студентски спортни форуми (по плуване за мъже и жени, по футбол, аеробна гимнастика, тенис на маса), където завоюват редица награди.