uk_bg
Център по езиково обучение

 

 

 

 външен линк Web


                                                                      Академичен състав


  

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КАТЕДРАТА

 

1.    Кратки исторически данни за катедрата

Центърът по езиково обучение е приемник на катедра „Чужди езици”, основана през 1960 г. През първите седем години от създаването й преподаваните езици са руски, немски и френски. От 1967 г. се въвежда изучаване на английски език, а от 1972 г. и български език за чужденци. В катедрата се обучават всички български и чуждестранни студенти, аспиранти и специализанти. Преподавателите участват в  научни конференции по чуждоезикови проблеми от национален мащаб и са домакини на две юбилейни конференции. През 1982 г. за първи път в страната в катедра „Чужди езици” към ВИХВП се създава и експериментира методика за разширено и интензивно обучение по западен език в нефилологическо висше училище, която се внедрява в редица сродни учебни заведения. За проведения експеримент създателите му (ст. преп. Ив. Стефанова, ст. преп. Зл. Парпулова и ст. преп. Ж. Кръстева) са наградени със значка „Отличник на МНП”. Последният випуск с разширена интензивна форма на чуждоезиково обучение се дипломира през 1997 г. след положен държавен изпит по чужд език с квалификация „Преводач в областта на хранително-вкусовата промишленост”.

В периода 1999 - 2006 г. катедра „Чужди езици” съществува като направление „Езиково обучение” към катедра „Хранене, туризъм и езиково обучение” в УХТ, а в края на 2006 г. е преобразувана в Център по езиково обучение към новосъздадения Департамент по езиково обучение, физическо възпитание и спорт.

Обучението по чужд език се провежда в различни форми. В учебния план на всяка специалност е включен като задължителна дисциплина един от преподаваните чужди езици (английски, немски, руски, френски и български за чужденци). Съдържанието на курса е свързано със съответната област на специализация на студентите.

Редица европейски проекти за оценка на висшето образование посочват като примери за добра езикова практика специалност „Технология на ферментационните продукти”, извеждана на френски език, както и специалностите от професионално направление „Туризъм”, в които се провежда тригодишно обучение по два чужди езика.

За чуждестранните студенти се предлагат едногодишни интензивни курсове по български и английски език, с които се цели да се създадат и развият уменията, необходими за продължаване на обучението по дисциплините в избраните от студентите специалности. В първата и втората година в УХТ след подготвителния курс тези студенти продължават да изучават български език като задължителна дисциплина наред с един или два чужди езика в зависимост от специалността.

 

2.    Ръководители на катедрата до настоящия момент

 

                   Име                                                   Период

1)  ст. преп. Надежда Карамихайлова                 1960 - 1967

2) ст. преп. Анна Костова Костова                       1967 - 1976

3) доц. д-р Стойне Борисов Тасев                      1976 - 1990

4) ст. преп. Мария Стефанова Попова                1990 - 1994

5) ст. преп. Жана Кръстева                                 1994; 1996 - 2000

6) преп. Ваня Стефанова Филипова (временно изпълняващ длъжността)1995 - 1996

7) ст. преп. Цвета Луизова-Хорева                      2006 – до настоящия момент

 

3.  Допълнителна информация:

а) брой защитени дисертации: 2

доц. д-р Красимира Чакърова: 2001 г.

ст. преп. д-р Петя Несторова: 2007 г.

 

б) специализации, награди, договори с фирми и др.:

 

Награди:

 

Доц. д-р Красимира Чакърова

 

Грамота за високи научни постижения през 2003 г., присъдена от Съюза на учените в България;

Грамота за дългогодишна активна дейност и заслуги за развитието на СУБ – Пловдив, по случай 60-годишнината на организацията (26. 11. 2008 г.).

Ст. преп. Николай Желязков и преп. Тенчо Дерекювлиев

 

Награда “Honorary Diploma for the best presentation of a paper at the International Conference of Young Scientists 2009” на Международната конференция на младите учени 2009, организирана от Клуба на младите учени към Съюза на учените в България - Пловдив

 

Преп. Надежда Тодорова

 

Диплом „Първа награда“ за доклад на тема „Думи с негативни представки в английския език и преводът им на български език”, представен на Десетата национална научна конференция за студенти и докторанти „Текстове и прочити - приключението продължава”, проведена на 22-23.05.2008 г. в Съюза на учените в България, Пловдив.

 

4.        Катедрата е общообразователна

 

 В катедрата се обучават студенти от:

ОКС бакалавър, всички специалности в УХТ

 

В катедрата се извеждат следните дисциплини:

01)    Специализиран английски език за професионално направление „Туризъм”

02)    Специализиран английски език за инженери и инженер-технолози

03)    Специализиран английски език за компютърни технологии и автоматизация

04)    Бизнес английски език

05)    Английски език (общ курс)

06)    Специализиран български език за чуждестранни студенти по компютърни технологии и автоматизация

07)    Специализиран български език за чуждестранни студенти по икономика и туризъм

08)    Бизнес български език и делово общуване

09)    Български език за чужденци (общ курс)

10)    Специализиран немски език за професионално направление „Туризъм”

11)    Икономически немски език

12)    Немски език (общ курс)

13)    Специализиран руски език за професионално направление „Туризъм”

14)    Специализиран руски език за хранителна наука, техника и технологии

15)    Руски език (общ курс)

16)    Специализиран френски език за инженери и инженер-технолози

17)    Специализиран френски език за професионално направление „Туризъм”

18)    Специализиран френски език за хранителна наука, техника и технологии

19)    Специализиран френски език за икономика

20)    Умения за комуникативност (на френски език)

21)    Френски език (общ курс)

 
 

Актуални учебници и учебни пособия

 

01)    Luizova-Horeva, T. English for Food Technology and Engineering Students at the UFT: An Introduction, Академично издателство на УХТ – Пловдив, 2010

02)    Luizova-Horeva, T. English for Food Technology and Engineering, Академично издателство на УХТ – Пловдив, 2011

03)    Choroleeva, K. English for Nutrition and Catering Students, Академично издателство на УХТ – Пловдив, 2013

04)    Choroleeva, K. English for Food Science, Академично издателство на УХТ – Пловдив, 2009

05)    Boeckner, K., Brown, P. Charles. Oxford English for Computing, Oxford University Press, 1993

06)    Brookes, M. D. English for the New Business World, Prosveta, Belin, 2000

07)    Demetriades, D. Workshop: Information Technology, Oxford University Press, 2003

08)    English Grammar in Use, 4th edition, Cambridge University Press, 2012

09)    Essential Grammar in Use, 3rd edition, Cambridge University Press, 2007

10)    Glendinning, E. H., J. McEwan. Oxford English for Information Technology, 2nd Edition. Oxford University Press,2006

11)    Hall, E. The Language of Restaurants and Catering in English, Prentice Hall, Inc., 1998

12)    Harding, K. & P. Henderson. High Season, Oxford University Press, 1999

13)    Hollett, V. Business Objectives, Oxford University Press, 2000

14)    Jones, L. Welcome, Cambridge University Press, 1998

15)    Marks, J. Check Your English Vocabulary for Computers and Information Technology, 3rd Edition. London: A & C Black Publishers, 2007

16)    Pote, M., D. Wright et al. A Case for Business English. Prentice Hall, Inc., 1999

17)    Ramsey, R. English for International Business, Scott, Foresman & Co. 1999

18)    Stott, T. & A. Pohl. Highly Recommended. Oxford University Press, 2008

19)    Мултимедиен курс „Български език за чужденци” на изд. „Летера” (DVD и ръководство за ползване).

20)    Антонова, Ю., Е. Кирякова, Т. Накова. Български език. България и българите. Основен курс за чуждестранни студенти. Четвърто издание, 1997

21)    Йорданова, Р., Ц. Механджиева. Научете бързо български език: Интензивен курс - I част (учебник и учебна тетрадка), 2006

22)    Младенова, М., Й. Трифонова. Езикът в туризма, 2008

23)    Петрова, Ст. Учете български език (ниво 1, 2А, 2Б), Изд. „Иван Богоров”, София, 2004

24)    Попова, М. Български език. Учебник за чуждестранни студенти от І и ІІ курс на УХТ, 2007

25)    Попова, М. Български език за чуждестранни специалисти (в областта на хранително-вкусовата промишленост) – I ниво, 2006

26)    Попова, М. Български език за чуждестранни специалисти (в областта на хранително-вкусовата промишленост) – II ниво, 2006

27)    Попова, М. Български език за чуждестранни специалисти (в областта на хранително-вкусовата промишленост) – III ниво, 2006

28)    Хаджиева, Е., Н. Гарибова и др. Български език за чужденци (общ курс). Учебник и учебна тетрадка. УИ „СВ. Климент Охридски”, София, 2006

29)    Хаджиева, Е., Н. Гарибова, А. Ефтимова, М. Пацева, А. Слуцка. Български език за чужденци – начален курс. 2006

30)    Хаджиева, Е., Н. Гарибова, А. Ефтимова, М. Пацева, А. Слуцка. Български език за чужденци – начален курс. Работна тетрадка, 2006

31)    Хаджиева, Е, Влахова, Р, Велкова, Й, Шушлина, В, Асенова, А. Лесното в трудния български език. Български език като чужд. София: Гутенберг, 2014

32)    Куртева, Г., К. Бумбарова, С. Бъчварова. Здравейте! Учебник по български за чужденци (ниво А1-А2) + CD. София: Нов български университет, 2013

33)    Хаджиева, Е, Влахова, Р, Гарибова, Н, Дачева, Г, Асенова, А, Шушлина, В, Велкова, Й. Разбирам и говоря. Български език като чужд. София: Гутенберг, 2012

34)    Хаджиева, Е, Каменова, М, Шушлина, В, Асенова, А. Български език като чужд. За напреднали В2, С1, С2. София: Гутенберг, 2011

35)    Charles R., S. Steelandt. Le vocabulaire français par la pratique, Nathan, 1994

36)    Vigner G. Ecrire pour convaincre, Livre de l’élève et Cahier d’exercices, Hachette, FLE, 1996

37)    Berard E., C. Lavenne. Grammaire utile du français. CLA de Besançon, Htier/Didier, 1991

38)    Eurin. Le français scientifique, CLA de Besançon

39)    Carmenere C., D. Madevan, P. Madevan. Les vins de France. Œnologie et géographie, Nathan 1993

40)    Courtine R. J. Les fromages. Librairie Larousse, 1973

41)    Vins et fromages de France, Sélection de Reader’s Digest

42)    Girardet J., C. Plum. Le nouveau Sans frontières 4 : Livre de l’élève et Cahier d’exercices, CLE International, 1993

43)    Vassal J. Le nouveau Sans frontières Perfectionnement : Livre de l’élève et Cahier d’exercices, CLE International/Nathan, 1994

44)    Penfornis J.L. Affaires.com, CLE International, 2003

45)    Le Goff C. Le nouveau french for business – Le français des affaires, Hatier, 1994

46)    Publics spécifiques et communication spécialisée, Hachette, 1985 (Collection F/ Autoformation)

47)    Penfornis J.L. Vocabulaire progressif du français des affaires, CLE 2013.

48)    Rouski M. Le français de la communication professionnelle, Polis, Sofia, 2001

49)    Lehmann, D. Objectifs spécifiques en langue étrangère. Les programmes en question. .- Hachette FLE, 1993 (Collection F/ Références)

50)    Gaillard, P., C. Launay. Le résumé de texte. Hatier, 1992 

51)    Fournier, J., R. Dutertre. Le résumé de textes par exemples, Editions Roudil, 1983

52)    Arambourou, Ch., E. Texier, E. Vanoye. Guide du résumé de texte. Hachette, 1991

53)    Timbal-Duclaux, L., La prise de notes efficace (Savoir Communiquer). Retz, 1988  

54)    Geray, C. Le compte rendu de lecture. Hatier, 1992

55)    Odile C., S. Corbeau, C. Dubois. Les métiers du tourisme (cours de français, Hachette, Paris, 1991

56)    Peyroutet C. La France touristique, Nathan, Paris, 1995

57)    Latifi M. L’hôtellerie en français, Didier / Hatier, Paris, 1993

58)    Koettgen, M., D. Weißling em Brückenkurs. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe, Hueber Verlag, Ismaning, 1998.

59)    Barberis, P., E. Bruno. Deutsch im Hotel, Hueber Verlag, Ismaning, 1999.

60)    Eppert, F. Deutsch in Küche + Restaurant, Hueber Verlag, Ismaming, 1998

61)    Cohen, U., Karl-Heinz Osterloh. Herzlich Willkommen, Langenscheidt, 1999

62)    Pentscheva, E., M. Popova. Landeskunde der deutschsprachigen Laender, Universitaetsverlag Varna, 2001

63)    Мутафчиев, П. Специализиран учебник по немски език за икономика на международния туризъм, Университетско издателство УНСС, 2002

64)    Volker Eisman, Wirtschaftskommunikation Deutsch 1, Langenscheidt, 2001

65)    Macaire, D., G. Nicolas, Wirtschaftsdeutsch für Anfänger. Aufbaustufe, Ernst Klett International, Stuttgart, 1997

66)    Чернышов С.И. Поехали! Русский язык для взрослых. Начальный курс, Златоуст, Санкт-Петербург, 2007

67)    Капинова Е.С., М.А. Михайлова и кол., Учебное пособие по русской  грамматике/морфология/, Университет „Проф.д-р Асен Златаров“, Бургас

68)    Капинова Е.С., М.Д.Михайлова и др., Гостиница-какая она есть?, Диамант, Бургас, 2001

69)    Боянова Н.Т., А. Пенчева, Русский язык в сфере туризма, Университетско издателство УНСС, София, 2002

70)    Голубеева А., А. Задорина, Е. Ганапольская, Русский язык для гостиниц и ресторанов, Златоуст, Санкт-Петербург, 1998

71)    Тасев С., О. Димова, Специализированные тексты по русскому языку, Пловдив, 1984

 

 

5. Основни научни направления

-          Лингвистика: общо и съпоставително езикознание, когнитивна лингвистика, компютърна лингвистика, текстова лингвистика, социолингвистика. Словообразуване. Терминознание. Морфология, лексикология, фразеология, семантика, синтаксис, стилистика. Диалектология.

-          Методика на чуждоезиковото обучение

-          Тестология

-          Теория и практика на превода

-          Интеркултурна комуникация

 

6. E-mail за връзка с катедрата:         languagecentre@abv.bg

Страница на катедрата:                 http://lang.uft-plovdiv.bg

 

 

 

 

 

  Академичен състав


 

  

 

 

 

 

Доц. д-р Красимира Чакърова – директор ДЕОФВС

Блок 1, ет. 1, кабинет 109, тел.: 032/603 881

e-mail: krasi_ch65@abv.bg

Професионални и научни интереси: Морфология и стилистика на съвременния български език. Сравнителна граматика на славянските езици. Психолингвистика. Методика на преподаването на български език като чужд.

Ст. преп. д-р Цвета Луизова-Хорева – Ръководител ЦЕО

Блок 2, ет. 2, кабинет 210, тел.: 032/603 759

e-mail: tsveta.horeva@gmail.com

Професионални и научни интереси: Когнитивна лингвистика. Словообразуване. Теория и практика на превода. Интеркултурна комуникация. Методика на чуждоезиковото обучение.

Доц. д-р Петя Несторова – български език

Блок 2, ет. 3, кабинет 318, тел.: 032/603 721

e-mailpetyanes@gmail.com

Професионални и научни интереси: Аргументна структура и семантични роли на глаголни предикати в българския език. Семантика и синтаксис на глагола в българския език. Синтаксис на СБКЕ. Компютърна лингвистика. Методика на преподаване на българския език на чужденци.

Ст. преп. Таня Великова – немски език

Блок 2, ет. 3, кабинет 318, тел.: 032/603 721

e-mail: tanyavelikova@abv.bg

Професионални и научни интереси: Методика и дидактика на преподаването на немски като чужд език.

 

Ст. преп. Юлия Попова – руски език

Блок 2, ет. 3, кабинет 318, тел.: 032/603 721

e-mail: popovayulia@abv.bg

Професионални и научни интереси: Методика на чуждоезиковото обучение за нефилологическо висше училище.

Ст. преп. Корнелия Чоролеева – английски език

Блок 2, кабинет 206, тел.: 032/603 719

e-mail: k_choroleeva@yahoo.com

Професионални и научни интереси: Методика и практика на преподаването на английски език за специфични цели. Теория и практика на превода. Историческа лингвистика. Социолингвистика.

Преп. Надежда Тодорова – английски език

Блок 2, ет. 2, кабинет 209 а,  тел.: 032 / 603 736,

E-mail: nptodorova@abv.bg

Професионални и научни интереси: Теория и практика на превода, съпоставително езикознание, чуждоезиково обучение

Ст. преп. Николай Желязков – английски език

Блок 2, ет. 2, кабинет 209а, тел.: 032/603 736

e-mail: nikolay.zhelyazkov@gmail.com

 

Професионални и научни интереси: Синтаксис. Функционална граматика. Съпоставително езикознание. Чуждоезиково обучение. Теория на превода.

Преподавател Иванка Василева Маринова

каб. 318, бл. 2, тел. 603721, ivanka_vassileva@yahoo.com

 

Професионални и научни интереси: лингвистика и превод

 
Преподавател Тенчо Йорданов Дерекювлиев

Кабинет 318, корпус 2, e-mail: derten@abv.bg

 

Професионални и научни интереси: синхрония и диахрония на българския език

 

Преп. Росина Какова
Френски език

Блок 2, ет.2, каб.206, тел.: 032/603 719
e-mail: kakova@abv.bg
Професионални и научни интереси: Съпоставително езикознание. Чуждоезиково обучение.

Преп. Магдалена Николова

Английски език
Блок 2, ет. 1, кабинет 101, тел: 032/603 716
e-mail:
magi_n@abv.bg
Професионални и научни интереси: Общо и сравнително езикознание. Морфология. Лексикология. Методика на чуждоезиковото обучение.

 

Технически организатор:  Кремена Танчева

блок 2, ст. 209 б

Тел. 603 736

e-mail: languagecentre@abv.bg

 

 


  [1] 2 3