uk_bg
Център по физическо възпитание и спорт

 

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА


  

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ


 

 

Дисциплината “Физическо възпитание и спорт” започва да се преподава две години след като ВИХВП се отделя от ВСИ  “ В. Коларов” като самостоятелен ВУЗ. От  1955-56 година двама редовни и няколко хонорувани преподаватели провеждат първите занятия по дисциплината.  До 1960 година преподавателите се числят към катедра “Марксизъм”. До 1962  година заниманията се провеждат  във физкултурен салон  и на  открити площадки  към сградите на ВСИ  /сега ПУ/. Катедрата се създава през 1960 година с решение на АС. За ръководител е избран Петър Кулев, впоследствие доктор и доцент.

Подкрепяна от ръководството на ВИХВП и с активното участие на преподаватели и студенти се разгръща широка строителна дейност. През 1963 год. се започва строителството на Спортно-оздравителния лагер край яз. Батак и завършва през 1965 година. Поради липса на материална база за провеждане на занятията по физическо възпитание е проектиран и реализиран строеж на Спортния комплекс на ВИХВП, който влиза в експлоатация през 1976 година. Създадена е една от най-модерните спортни бази на ВУЗ в страната, състояща се от централна зала за баскетбол, волейбол, хандбал, тенис, футбол и лекоатлетическа писта със шест коридора, плувен басейн, зала за аеробна гимнастика и каланетика, зала за силова подготовка и кулутуризъм и четири открити тенис корта с прилежаща към тях тенис стена. С изграждането на материалната спортна база в Пловдив и край яз. Батак се създават предпоставки дисциплината “Физическо възпитание и спорт” да стане задължителна форма на обучение за редовните студенти  и да формира у тях умения и двигателни навици, необходими за професионалната им реализация в живота. До голяма степен за това допринасят и учебните програми, разработени на база интереси на студентите за обучение в желан вид спорт /специалност/. Всичко това създаде необходимите предпоставки за унифициране учебния процес по физическо възпитание и спорт и опит за създаване примерен модел за цялостно програмно обучение на бъдещите специалисти по хранителна и вкусова промишленост.

Катедреният колектив, състоящ се в определени периоди от двама доценти, трима доктори и шест ст.преподаватели, през 1980 г. разработи и отпечата първата цялостна програма, под формата на учебно помагало, обхващаща следните форми на обучение по физическо възпитание във ВИХВП-Пловдив.

1. Задължително обучение

2. Задължително обучение по плуване

3. Спортно усъвършенстване

4. Задължителен летен лагер

5. Зимен ски лагер

Създадените досега учебни програма /планове/, оформени като учебно помагало по физическо възпитание и спорт независимо, че допринесоха за утвърждаване на учебната дисциплина не са вече в съответствие с новите изисквания и реалности. С тях не могат да се разрешават поставените цели и задачи, поради недостатъчния обем и обхват уравниловка в организацията на учебния процес, недостатъчното ресурсно обезпечаване и материалната спортна база.

По силата на Закона за висшето образование във ВУЗ, както и актуалността на проблема в учебното помагало – ръководство произтичат от публикуваните в Д.в.бр.112/17.12.1995 г., стр. 3 „Академична автономия на висшите училища” и Закона за спорта публикуван в Д.в.бр.75/02.08.2002 г., стр. 4, чл. 21 „Физическото възпитание с минимален хорариум на задължителните занятия 240 часа за образователно-квалификационната степен „Бакалавър”, също така и Заповед № РД 114-306/25.09.1985 г. на Министъра на народната просвета – проф. Ал. Фол.

Законовата и нормативна база дават основание дисциплината „Физическо възпитание и спорт” да има статут на равнопоставеност с всички други останали дисциплини и специалности в УХТ.

Специфичното и характерно за дисциплината „Физическо възпитание и спорт” в университета е:

- Обучението се провежда по акредитирани учебни програми за І,ІІ и ІІІ курс със студенти редовно обучение с определен хорариум  и задължителна аудиторна заетост/.

- Достатъчен и необходим човешки ресурс – приети студенти и преподаватели, назначени чрез конкурс.

- Спортно усъвършенстване – регламентирано до 180 часа извънаудиторна  заетост.

- Други форми на обучение – ЛФК, заверка на семестър чрез изготвяне на реферат за освободените по здравословни причини от часове по физическо възпитание и спорт.

- Модерна материална спортна база – закрита и на открито.

Университетът по хранителни технологии – гр. Пловдив се състои от Технологичен, Технически и Стопански факултети и Департамент по езиково обучение, физическо възпитание и спорт. В трите факултета се обучават 2601 студента – редовно обучение.

Дисциплината е формулирана като „Физическо възпитание и спорт”. Учебно-тренировъчният процес се провежда от ЦФВС, а той структурно е към Департамента.

В учебните програми „ФВС” е включено като задължителна аудиторна заетост на студенти от І, ІІ и ІІІ курс редовно обучение от трите факултета.

Учебните програми са приети на КС и ФС, и са утвърдени от Ректора на УХТ.

 

 

Учебният материал е разработен и разпределен на база 30 учебни седмици в учебната година. Тя се състои от два семестъра: зимен и летен. Всеки учебен семестър е с продължителност от 15 учебни седмици.

Цялостната учебна програма по дисциплината физическо възпи­тание и спорт и приложените към нея учебни програми по седемте специалности, са съобразени и в съответствие с държавните изисква­ния за придобиване на образователната квалификационна степен "Бакалавър", а за студентите с преподаване на френски език образователно-квалификационна степен "Магистър", съобразени с Европейските образователни програми.

 

240 часа е утвърденият хорариум, разпределен в І и ІІ курс по 120 часа за студентите от Техническият факултет и с преподаване на френски език, а за студентите от Технологичния и Стопански факултети 120 часа за І курс, а за ІІ и ІІІ курс по 60 часа. Учебните занятия имат продължителност 90 минути  - 2 академични часа”, а по плуване 60 минути – 1 астрономически час.

Желанието и интереса на студентите са определящи при избора им за обучение в специалност. Дисциплината „ФВС” се състои от 7 специалности /спортове/: аеробика и каланетика, баскетбол, волейбол, лека атлетика, плуване, силова подготовка и културизъм, тенис.

Натовареността на преподавателите е 560 часа и се формира от учебни занятия, спортно усъвършенстване и консултации.

Съставът на ЦФВС е: 4-ма преподаватели на основен трудов договор, 1 доцент, 2-ма старши преподаватели, 1 преподавател, 2-ма доктори, административно обслужващ персонал – 2-ма главни специалисти и 3-ма души помощен персонал.

За спортно усъвършенстване с представителните отбори на университета са предвидени до 180 часа по Заповед № РД 114-306/25.09.1985 г.

Плуването е задължително за всички студенти от УХТ с определен хорариум по курсове и семестри – общо 80 часа за целия курс на следване. Часът е с продължителност 60 минути и се провежда от титулярния преподавател по специалността.

Зимният и летният семестър от учебната година завършват със заверка – подпис на титулярния преподавател по специалността.

Студентите, които имат здравословни проблеми представят на компетентно лице от ЦФВС документ за освобождаване от физическо възпитание и спорт и получават заверка за семестър и учебна година на това основание.

В дипломата за придобиване на образователно-квалифика–ционна степен „Бакалавър”, дисциплината се отразява като физическо възпитание и спорт и брой часове 240.

УХТ     притежава модерна спортна база, интегрирана в Спортен комплекс. Местоположението му е в инфраструктурата, назована „Зона на здравето” и е в началото на Гребният канал в гр. Пловдив. За по-голяма яснота прилагаме скица на обекта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Той се състои от спортна зала с размери 60/25 метра, плувен басейн 25/12,5 метра, зали за аеробна гимнастика и силова подготовка и 4 корта със тенис стена. На университета е отреден свободен терен, възлизащ на 2720 кв.метра и предстои проектиране и изпълнение за изграждане на открита многофункционална площадка /на скицата теренът е обозначен с контраст/. За учебно-тренировъчният процес материалната база е в отлично състояние след основен ремонт. Залите и басейна са оборудвани с модерни спортни уреди и имущество, което създава предпоставки да се спазват изискванията за безопасност и неконфликтност при преподаване. Учебно-тренировъчният процес е осигурен с медицинско лице. Отличната зона на конфорт, която съществува  съвместно с модерното оборудване, създават предпоставки за провеждане на съвременна подготовка на висококвалифицирани спортисти от национални и олимпийски отбори на Р България.

Академичното ръководство, ЦФВС, УСК и Студентския съвет в координация създават добри перспективи за дисциплината „Физическо възпитание и спорт” в близките години. Те се явяват главен двигател и стожер в спазването на законовата и нормативна база, третираща статута на физическото възпитание и спорт в университета.

Като основни приоритети за периода 2015 година са заложени: привеждане на откритите терени, прилежащи към ЦФВС в нормите на стандартните терени и игрища за спортовете: тенис, баскетбол, волейбол, футбол и др. за извеждане на учебния процес на открито.

За студентите, освободени от часовете по физическо възпитание и спорт с протоколи от ЛКК комисии, да се формират групи по ЛФК, а при невъзможност същите да защитават хорариума по физическо възпитание и спорт чрез изготвяне на реферат, възложен от ЦФВС.

Да се търсят възможности за актуализиране на учебно-тренировъчният процес, под форма на изнесено обучение на базата край яз.”Батак” – летни практики по водни спортове и туризъм и летни и зимни тренировъчни лагери.

Съобразено с модерните тенденции ще се търси възможност ФВС да се формулира като интердисциплинарна дисциплина в тясна взаимовръзка със специалностите „Хранене”, ”Туризъм”, ”Кетъринг” и ”Индустриален мениджмънт”.

Това ще повиши интереса на студентите и ще мотивира преподавателите за ефективен и научен процес ФВС и ще допринесе за даване на допълнителен шанс и възможност за реализация на студентите след придобиване на образователно-квалификационната степен „Бакалавър”.

За периода до 2015 година новите аспекти и приоритети на ФВС в УХТ-гр. Пловдив, бихме формулирали в синтезиран вид по следния начин:

1.      Изнасяне на учебно-тренировъчния процес от зала на открито.

2.      Оформяне  статута на освободените от физическо възпитание и спорт студенти – групи ЛФК, реферат.

3.      Възстановяване на летните практики по водни спортове и туризъм и летни и зимни тренировъчни лагери на базата край яз.”Батак”.

4.      Физическото възпитание и спорт да се формира като интердисциплинарна дисциплина.

5.      Физическото възпитание и спорт да бъдат включени като задължителна дисциплина и в магистърската програма.

 

 

Ръководители на катедра /център/ по Физическо възпитание и спорт до настоящия момент са били:

Доц. д-р Петър Иванов Кулев от 1960 до 1991г.

Доц. д-р Симеон Николов Тименов от 1991 до 1993г.

Доц. д-р м.с. Георги Йорданов Йовчев от 1993 до 2000, 2003 до настоящия момент.

Ст. пр. Виолета Георгиева Гогова от 2000 до 2003г.

 

 

В центъра по Физическо възпитание и спорт се обучават студенти от І до ІІІ курс редовно обучение.

 

 

Основни научни направления:

Теория и методика на физическото възпитание и спорт

Теория на спорта – проблеми на високото спортно майсторство

Методи за поддържане и експлоатация на материалната база за обучение по „Физическо възпитание и спорт”

Нови методики и конструкции на уреди и приложение в спорта

 

 

 

 

 

 

 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

 

 

Доц. д-р  Димка Борисова Несторова  - ръководител център

Тел: 032/64 24 00, e-mail: nestorova_uft@abv.bg

Професионални и научни интереси: физическо възпитание и спорт, фитнес гимнастически дисциплини - иновационни средства, форми и методи 

 Ст.преп. д-р РУМЯНА ЙОРДАНОВА КРЪСТЕВА

Тел: 032/64 24 00, e-mail: rkrasteva_dd@abv.bg

Професионални и научни интереси: физическо възпитание и спорт, фитнес гимнастически дисциплини - иновационни средства, форми и методи

 

Преподавател ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОВЧЕВ

тел. номер 032 64 24 00, каб. № 4; E-mail: dakata1038@abv.bg  

Професионални и научни интереси: Физическо възпитание и спорт, лека атлетика – спринтови дисциплини, изграждане и повишаване на основните двигателни качества.

Преподавател  Атанас Статев

Тел: 032/64 24 00, e-mailstatev_uft@abv.bg

Професионални и научни интереси: физическо възпитание и спорт, спортни игри и туризъм