uk_bg
Стопански дейности 2013 г.-след м.март
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА -„Строително-ремонтни работи по сградния фонд на Университет по хранителни технологии – Пловдив“
14.03.2014 12:54:51

Документация за участие в обществена поръчка чрез публична покана, с предмет: „Строително-ремонтни работи по  сградния фонд на Университет по хранителни технологии – Пловдив“

Публична покана

Приложение 1 - Технически спецификации;
Приложение 2 - Строително-ремонтни работи УХТ
Приложение 3 - Описание и специфични условия на поръчката;
Приложение 4 - Изисквания към участниците и указание за подготовка на офертата;
Приложение 5.1 - Техническа оферта;
Приложение 5.2 - Ценова оферта;
Приложение 5.3. - Информация за оборота;
Приложение 5.4 - Списък на основните договори за строителство;
Приложение 5.5 - Списък на техническото оборудване;
Приложение 5.6 - Декларация за МИНИМАЛНА цена на труда;
Приложение 5.7 - Декларация - списък за подизпълнители;
Приложение 5.8 - Декларация от подизпълнител;
Приложение 5.9 - Декларация за приемане условията на ДОГОВОРА;
Приложение 5.10 - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

 

РЕШЕНИЕ на работната група /комисия/       /ПРОТОКОЛ от 25-31.03.2014 г./