uk_bg
Стопански дейности 2013 г.-след м.март
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Университета по хранителни технологии Пловдив през 2014 г.”
07.04.2014 14:58:56

 ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка на канцеларски материали за нуждите на  Университета по хранителни технологии Пловдив през 2014 г.”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В MSWORD формат

СПЕЦИФИКАЦИЯ в MSWORD формат

Протокол на комисия за разглеждане и оценка на офертите