uk_bg
Стопански дейности 2013 г.-след м.март
ОБЯВА на конкурс за избор на застраховател
15.04.2014 13:35:24

Университетът по хранителни технологии – Пловдив, на основание заповед № 319/13.3.2014г. обявява конкурс, под праговете на чл.14 ал.5, т.2 от ЗОП, по оферти, за избор на застраховател за годишна застраховка на основния недвижим сграден фонд и служебните автомобили на Университета

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ОБЯВАТА

Протокол на комисия за разглеждане и оценка на офертите