uk_bg
Стопански дейности 2013 г.-след м.март
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - “Доставка на хранителни продукти”
17.04.2014 16:11:19

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Доставка на хранителни продукти” за нуждите на Университета по хранителни технологии Пловдив през 2014г.”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Образци на документи за участие