uk_bg
Стопански дейности 2013 г.-след м.март
Възлагане на обществена поръчка - „Доставка на компютърна техника”
30.05.2014 14:48:38

 ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на компютърна техника” за нуждите на Университета по хранителни технологии Пловдив през 2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Образци на документи за участие

Техническа спецификация

Протокол на комисията за оценка на офертите