uk_bg
Стопански дейности 2013 г.-след м.март
Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на машини и съоръжения” по обособени позиции
23.06.2014 13:55:46

 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕв открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на машини и съоръжения” по обособени позиции

Решение за откриване на процедурата

Обявление за обществена поръчка

Документация за участие

Образци на документи по процедурата

Разяснение на вниманието на всички заинтересовани

Разяснение на вниманието на всички заинтересовани - 28.08.2014

На вниманието на участниците и всички заинтересувани от Обществена поръчка с предмет „Доставка на машини и съоръжения”

РЕШЕНИЕ № 64/16.09.2014 г. за класиране на участниците

Протоколи от заседание на комисия за оценка на офертите назначена със заповед № 975/11.09.2014 г

Протокол №62/11-12.09.2014 г.

Протокол № 63-1/16.09.2014 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР