uk_bg
Стопански дейности 2013 г.-след м.март
Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на машини и съоръжения” по обособени позиции чрез договаряне
01.10.2014 16:46:24

РЕШЕНИЕ за провеждане на Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на машини и съоръжения” по обособени позиции чрез договаряне без обявление

ДОКЛАД на Комисията назначена със заповед №1013/26.09.2014 г.

РЕШЕНИЕ № 70/30.09.2014 г. за класиране на участниците в проведената Процедура по договаряне без обявление

РЕШЕНИЕ за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Договор № 69/30.10.2014 г., Договор № 70/30.10.2014 г.

Информация за сключен договор

Справка за върната гаранция на изпълнител