uk_bg
Обяви за събиране на оферти

 

Ид.No

Откриване на процедурата

Предмет на поръчката

Номер на преписка в АОП

Вид процедура/ основание за провеждане

5-2016 08.07.2016г. Разработване на инвестиционен проект за обновяване и модернизация на две сгради на УХТ и осъществяване на авторски надзор при строителството 9054163 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти
6-2016 08.07.2016г. Периодични доставки на лабораторна стъклария и материали 9054166 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти
7-2016 08.07.2016г. Периодични доставки на химикали, реактиви и препарати за лабораторни цели 9054167 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти
8-2016 22.07.2016г. Доставка на лабораторно, оптично и прецизно оборудване 9054582 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти
9-2016 16.08.2016г. Доставка на лабораторно, оптично и прецизно оборудване 9055407 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти
10-2016 26.08.2016г. Строително-ремонтни работи на покривната хидроизолация на Спортен комплекс на УХТ - ЗОП, чл.191, ал.1, т.3, покана до определено лице
11-2016 13.09.2016г. Доставка на лабораторно, оптично и прецизно оборудване - ЗОП, чл.191, ал.1, т.1, покана до определени лица
12-2016 13.10.2016г. Предоставяне на консултантски услуги по подготовка и окомплектоване на проектно предложение за изграждане и развитие на Център за върхови постижения 9057423 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти
13-2016 25.10.2016г. Доставка на хранителни продукти за нуждите на УХТ 9057821 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти
14-2016 11.11.2016г. Доставка на хранителни продукти за нуждите на УХТ 9058484 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти
15-2016 13.12.2016г. Упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на строителни и монтажни работи за обект: „Обновяване и модернизация на две сгради на УХТ” 9059874 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти
16-2016 14.12.2016г. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на мултифункционална зала в УХТ 9059949 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти
17-2017 27.1.2017г. Доставка на строителни материали за нуждите на УХТ 9060952 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти
18-2017 6.4.2017г. Доставка на канцеларски материали за нуждите на УХТ 9063109 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти
19-2017 20.4.2017г. Доставка и монтаж на мултимедийно конферентно оборудване. 9063531 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти
20-2017 15.6.2017г. Доставка на компютърна техника за нуждите на УХТ 9065303 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти
21-2017 21.6.2017г. Строително-ремонтни работи по сградния фонд на УХТ 9065480 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти
22-2017 14.12.2017г. Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на УХТ 9071560 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти
1-2018 8.2.2018г. Периодични доставки на химикали, реактиви и препарати/тестове за лабораторни цели 9072824 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти
2-2018 11.6.2018г. Доставка на лабораторна стъклария и материали 9077064 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти
3-2018 21.6.2018г. Доставка на машини и съоръжения 9077537 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти
4-2018 12.7.2018г. Строително-ремонтни работи по сградния фонд на УХТ 9078429 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти
5-2018 17.7.2018г. Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на УХТ 9078618 ЗОП чл.20, ал.3 обява за събиране на оферти