uk_bg
Процедури по ЗОП

 

ОП Ид.No

Откриване на процедурата

Предмет на поръчката

Номер на преписка в АОП

Вид процедура/ основание за провеждане

3-2016 12.12.2016г. Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Обновяване и модернизация на две сгради на УХТ 00884-2016-0003 ЗОП чл.73, ал.1
1-2017 25.04.2017г. Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група 00884-2017-0001 ЗОП чл.73, ал.1
1-2018 4.04.2018г. Доставка на топлинна енергия посреством топлоносител - гореща вода за сградите на УХТ 00884-2018-0003 ЗОП чл.79, ал.1
2-2018 4.04.2018г. Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на УХТ 00884-2018-0001 ЗОП чл.79, ал.1
3-2018 4.04.2018г. Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на УХТ, на язовир "Батак 00884-2018-0002 ЗОП чл.79, ал.1