uk_bg
Доставка на газов хроматограф с масспектрометър за нуждите на УХТ

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf  Решение(Линк към АОП)  21.1.2016 г.
 №  2  pdf  Обявление  21.1.2016 г.
 №  3  pdf  Документация  21.1.2016 г.
 №  4  pdf   Заповед за назначаване на комисия  23.2.2016 г.
 №  5  News Съобщение на комисията за отваряне на оферти
 26.02.2016 г.
 №  6  pdf Протокол №1 на Комисията за разглеждане и оценка на офертите
 29.02.2016 г.
 №  7  pdf Протокол №2 на Комисията за разглеждане и оценка на офертите
 7.03.2016 г.
 №  8  pdf Решение за определяне на изпълнител
 7.03.2016 г.
 №  9  pdf Уведомление до участниците
 7.03.2016 г.
 №  10  pdf Уведомление до АОП
 7.03.2016 г.
 №  11  pdf Покана за сключване на договор
 23.03.2016 г.
 №  12  pdf Договор
 6.04.2016 г.
 №  13  pdf Информация за сключен договор  13.04.2016 г.
 №  14  pdf Информация за изпълнението на договор (Линк към АОП)  20.01.2017 г.