uk_bg
Публични покани до 15.04.2016 г.

 

Ид.No

Откриване на процедурата

Предмет на поръчката

Номер на преписка в АОП

Вид процедура/ основание за провеждане

1-2015 27.01.2015г. Доставка на горива чрез зареждане на моторните
превозни средства на Университета по хранителни
технологии Пловдив с електронни карти
9038391 ЗОП чл.14, ал.4 Публична покана
2-2015 02.04.2015г. Доставка на хранителни продукти за нуждите
на Университета по хранителни технологии
Пловдив през 2015г.
9040440 ЗОП чл.14, ал.4 Публична покана
3-2015 08.04.2015г. Доставка на канцеларски материали за
нуждите на УХТ Пловдив
9040638 ЗОП чл.14, ал.4 Публична покана
4-2015 08.04.2015г. Доставка на химикали и лабораторна стъклария
за нуждите на УХТ Пловдив
9040640 ЗОП чл.14, ал.4 Публична покана
5-2015 20.04.2015г. Строително-ремонтни работи
по сградния фонд на УХТ Пловдив
9040918 ЗОП чл.14, ал.4 Публична покана
6-2015 10.06.2015г. Доставка на компютърна техника и оборудване
за нуждите на УХТ
9042664 ЗОП чл.14, ал.4 Публична покана
7-2015 17.07.2015г. Доставка на лабораторно, оптично и
прецизно оборудване за нуждите на УХТ
9043972 ЗОП чл.14, ал.4 Публична покана
8-2015 29.12.2015г. Доставка на строителни материали
за нуждите на УХТ
9049275 ЗОП чл.14, ал.4 Публична покана
1-2016 20.1.2016г. Доставка на нов, неупотребяван лек автомобил
за нуждите на УХТ при условие за изкупуване на притежавания
от възложителя употребяван лек автомобил
9049748 ЗОП чл.14, ал.4 Публична покана
2-2016 16.2.2016г. Извършване на конструктивно и енергийно обследване,
съставяне на технически паспорти и сертификати за
енергийни характеристики на сгради в експлоатация на УХТ
9050441 ЗОП чл.14, ал.4 Публична покана
3-2016 13.4.2016г. Строително-ремонтни работи по сградния фонд на УХТ 9052721 ЗОП чл.14, ал.4 Публична покана
4-2016 13.4.2016г. Разработване на инвестиционен проект за обновяване
и модернизация на две сгради на УХТ
9052775 ЗОП чл.14, ал.4 Публична покана