uk_bg
Процедури по ЗОП до 15.04.2016 г.

 

ОП Ид.No

Откриване на процедурата

Предмет на поръчката

Номер на преписка в АОП

Вид процедура/ основание за провеждане

1-2015 5.11.2015г. Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на УХТ 696030 ЗОП чл.90, ал.1 т. 3
1-2016 20.1.2016г. Предоставяне на юридически услуги за нуждите на УХТ 708886 ЗОП чл.90, ал.1 т. 13
2-2016 21.1.2016г. Доставка на газов хроматограф с масспектрометър за нуждите на УХТ 709233 ЗОП чл.16, ал.4