uk_bg
Проекти - НИД

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ


КЛАСИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВКИ ЗА ТЕМИ ПО ФОНД ,,НАУКА” 2018 г. 
 УТВЪРДЕНО ОТ АС (ПРОТОКОЛ №32/24.04.2018) 


 Резултати от конкурса по фонд Наука на УХТ за качване на сайта съгласно чл. 6 ал. 5 от ПУД на фонд  „Наука” на УХТ


КРАЙНО КЛАСИРАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ ПО ПРОЕКТИ

ЗАПОВЕД № 383 Пловдив, 25.04.2018 г.


Документи за кандидатстване:

Заявка за участие в конкурс по фонд "НАУКА" на УХТ-Пловдив

Карта за оценка на проект и указания за попълване на картата Приложение 5,6 от Правилника за устройството и дейността на фонд "Наука" на УХТ-Пловдив 


КЛАСИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВКИ ЗА ТЕМИ ПО ФОНД ,,НАУКА” 201г.

СЪГЛАСНО Т. 3.5 ОТ ПРИЛ. 1 И Т.4 ОТ ПРИЛ. 3 ОТ ПРАВИЛНИКА НА ФОНД ,,НАУКА”

 

 


 Научно - изследователски сектор
Одобрени проекти към фонд "НАУКА" за 2016 -2017 г.

 


 ''Разширяване на капацитета на лик чрез създаване на платформа на анализ на белтъци'' с ръководител доц. д-р Мирослава Какалова

 ''Изолиране, пречистване и характеристика на липаза от Rhizopus arrhizus'' с ръководител доц. д-р Боряна Жекова

 ''Получаване, характеристика и възможности за приложение в храни на бактериоцини и бактериоциноподобни субстанции, синтезирани от представители на род Bacillus'' с ръководител доц. д-р Деница Блажева

 ''Интелигентни методи за палинологично изследване на български пчелни продукти” с ръководител проф. д-р инж. Диана Цанкова

 ''Технологични подходи за получаване на функционални напитки на растителна основа с програмируеми качества'' с ръководител доц. д-р Мария Кънева

 ''Технологични изследвания върху приложението на полиолите като захарозаместители в състава на десертни кремове от типа ''Храна без добавена захар'''' с ръководител проф. д-р Димитър Хаджикинов

 ''Приложение на алтернативни методи за обработка при производството и опаковането на здравословни храни и храни с програмируеми характеристики'' с ръководител проф. д-р инж. Стефан Стефанов

 ''Моделиране и изследване на процесите на пневматично транспортиране на бутилки в хвп'' с ръководител доц. д-р Донка Стоева

 ''Мултисензорна система за окачествяване на черупкови плодове'' с ръководител доц. д-р инж. Николай Шопов

 ''Виртуална система за събиране, архивиране, обработване и визуализиране на разходите за енергоносители (електричество, отопление, природен газ и питейна вода)'' с ръководител доц. д-р инж. Лена Костадинова- Георгиева

 ''Якост, моделиране и оптимизация на стъклени опаковки за хранителни течности под налягане'' с ръководител доц. д-р инж. Калоян Ангелов

 ''Разработване на електроенергиен измервателен преобразувател за мехатронни модули и системи за хранително-вкусовата промишленост'' с ръководител доц. д-р Пламен Никовски