uk_bg
Докторанти

 

 Актуални информация за докторанти

Университетът по хранителни технологии – Пловдив,

Обявява конкурс за приемане на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2018-2019 год., съгласно приложението в съответствие с Решение № 341/21.05.2018 год. на Министерския съвет и решение на АС на УХТ, протокол № 28/08.02.2018 год. със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (бр. 59/17.07.2018 г.).
Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ - Пловдив:
1. Заявление за участие в конкурса (по образец);
2. Автобиография (Приложение 37 от списъка с приложения за ОНС „доктор“ в сайта на УХТ);
3. Оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея;
4. Документ за платена такса за участие в конкурса (60 лв. за изпита по специалността и 60 лв. за изпита по чужд език) - плащането се извършва в касата на УХТ;
5. Медицинско свидетелство;
6. Удостоверение от психодиспансер;
7. Свидетелство за съдимост.
Всички документи се подават в УХТ - Пловдив, бул. “Марица” № 26, Учебен отдел, стая 124Б в законоустановения двумесечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ с краен срок за подаване на документите 25.09.2018 г.;
Телефони  за справки:  032/643 637;  032/603 809.

Прием на редовни докторанти по държавна поръчка в УХТ – гр. Пловдив за учебната 2018-2019 г.

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Редовна
форма на обучение
(бр. места)

3

Социални, стопански и правни науки

 

3.8

Икономика

 

 

Икономика и управление (хранителна индустрия)

2

4

Природни науки, математика и информатика

 

4.2

Химически науки

 

 

Органична химия

2

5

Технически науки

 

5.1

Машинно инженерство

 

 

Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост

1

5.2

Електротехника, електроника и автоматика

 

 

Автоматизация на производството

1

5.3

Комуникационна и компютърна техника

 

 

Компютърни системи, комплекси и мрежи

3

5.12

Хранителни технологии

 

 

Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати

1

 

Технология на продуктите за обществено хранене

1

 

 

Учебен отдел 


Организацията на учебния процес и административното обслужване на докторантите се осъществява от отдел „Учебен”. Всички въпроси, свързани с Вашето обучение като докторант в УХТ, можете да отправяте към инспектора от отдел „Учебен”:  инж. НАДЕЖДА МАРЧЕВА, стая 124 А, блок:I, телефон: 032/603 809 и e-mail: n.marcheva@uft-plovdiv.bg.

 


 

Списък с приложения за: ОНС „доктор“

Таксите за обучение на докторантите се определят на основание постановление на МС и решение на АС със заповед на Ректора за академичната учебна година.