uk_bg
Учебни планове


 УЧЕБЕН ПЛАН

CURRICULUM

на научните специалности от

of the scientific specialities from

Научна област:

4. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Scientific field:

4. NATURAL SCIENCES, MATHEMATICS AND INFORMATICS

Професионално направление:

4.2. ХИМИЧЕСКИ НАУКИ

4.3. БИОЛОГИЕСКИ НАУКИ

ISCED−F 2013 – code:

053. PHYSICAL SCIENCES

051. BIOLOGICAL AND RELATED SCIENCES

Образователна и научна степен:

ДОКТОР

Educational and scientific degree:

DOCTOR

Срок на обучение:

3, 4, 3 години

Training term:

3, 4, 3 years

Форма на обучение:

РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА

Form of education:

FULL-TIME, PART-TIME, SELF-TRAINING

 


 

 УЧЕБЕН ПЛАН

CURRICULUM

на научните специалности от

of the scientific specialities from

Научна област:

5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Scientific field:

5. TECHNICAL SCIENCES

Професионално направление:

5.11. БИОТЕХНОЛОГИИ

5.12. ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

ISCED−F 2013 – code:

072. MANUFACTURING AND PROCESSING

Образователна и научна степен:

ДОКТОР

Educational and scientific degree:

DOCTOR

Срок на обучение:

3, 4, 3 години

Training term:

3, 4, 3 years

Форма на обучение:

РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА

Form of education:

FULL-TIME, PART-TIME, SELF-TRAINING

 


У Ч Е Б Е Н   П Л А Н  

по научните специалности от

Професионална област: 5.ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Professional Field: 5. TECHNICAL SCIENCES

Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство - 02.01.24 Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост;

5.2. Електротехника, електроника и автоматика - 02.21.01 Елементи и устройства на автоматиката и изчислителна техника;

5.2. Електротехника, електроника и автоматика - 02.21.08 Автоматизация на производството.

5.2. Електротехника, електроника и автоматика - 02.20.09 Индустриална електроника

5.3. Комуникационна и компютърна техника - 02.21.04 Компютърни системи, комплекси и мрежи;

5.4. Енергетика - 02.06.13 Промишлена топлотехника; 

5.4. Енергетика - 02.01.45 Хладилни машини и апарати за охлаждане и кондициониране;

За образователна и научна степен: ДОКТОР

For the Educational and Scientific Degree: DOCTOR

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, Самостоятелна подготовка

Form of Education: FULL-TIME, PART-TIME, self-training

 


 

УЧЕБЕН ПЛАН

на докторантска програма в

Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Field of higher education: 3. Social Sciences, Business and Law

C професионално направление 3.8 Икономика

Professional Field: 3.8 Economics

по научна специалност „Икономика и управление (по отрасли)”

Scientific Specialty “Economics and Management (by industrial sector)”

ISCED 1997 - code 31 Social and Behaviour Sciences

За образователно-научна степен: доктор

For the educational-scientific degree: Doctor

Срок на обучение: 3 r. редовно, 4 r. задочно

Training Term. 3 years full time: 4 years part time

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА

Form of Education: FULL-TIME, PART-TIME, SELFTRAINING

2014