uk_bg
Национални документи

ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗАКОН за насърчаване на научните изследвания

 


Закон за развитие на академичния състав (в сила от 05.05.2018 г.)  

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приет с ПМС № 202 от 10.09.2010 г./изм. и доп. ДВ. бр.56 от 6 Юли 2018г./