uk_bg
Университетски правилници

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Приложение 1ПРАВИЛА ЗА СТРУКТУРИРАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ И ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНСКОТО МНЕНИЕ;

Приложение 2: Правила за избор на ръководни органи и органи за колективно управление в УХТ;

Приложение 3: Правилник за устройството и дейността на Контролния съвет на УХТ.


ПРАВИЛНИК НА УХТ - ПЛОВДИВ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗРАС В Р. БЪЛГАРИЯ

 

Списък с приложения за: ОНС „доктор“НС „доктор на науките“асистентглавен асистент,доцентпрофесорпреподавателхонорован преподавател и информационна страница за публикуване в интернет.


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ при УХТ-Пловдив


ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА АКАДЕМИЧНО ЕДИНСТВО НА  УНИВЕРСИТЕТA ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ