uk_bg
Административни правила

 

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В УХТ.


 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В УХТ;


П Р А В И Л Н И К - ЗА АТЕСТИРАНЕ НА НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ


СИСТЕМИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ
I.ПРОЦЕДУРИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ;
II.СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА; 
III.МОНИТОРИНГ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УХТ;
IV.ЕТИЧЕН КОДЕКС;
V.ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА УХТ.

 


Заповед  № 1154/22.11.2016г. за утвърждаване на "Одитна пътека за управление и контрол на процедурите, документите и финансовите средства по проекти, финансирани от ЕС в УХТ" ;  Одитна пътека 

 ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА В УХТ;  Инструкция за оформяне на документи в УХТ
Унифицирани бланки на документи: Вътрешна заповед Доклад Докладна запискаЗаповед за командировка;  ЗаявлениеИзходящо писмоОфициална бланка на УХТПисма до катедри и други Становище 

 


 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

за организационните процедури по извършване на инвентаризация на активите, пасивите, материалните запаси, разчетите и касата в Университета по хранителни технологии, и за организационните процедури по бракуването и ликвидирането на негодните активи на Университета

Приложение № 1  Образец на декларация на МОЛ; Приложение № 2  Образец на декларация на касиер - изтегли от тук