uk_bg
Ръководство

 

 

Ръководство на УХТ

 


 

Ректор

проф. д.т.н. инж. Кольо Тенев Динков 

телефон: +359 32/ 643 005;

факс: +359 32/ 644 102 ;

блок: І , кабинет: 201,

секретар - заседателна зала

блок: І , кабинет: 203

 E-mail: rector_uft@uft-plovdiv.bg   
 
 

Заместник - ректор по проектна и информационна дейност

проф. д.т.н. инж. Николай Димитров Менков

 

 

блок: І , кабинет: 204
 
Заместник - ректор по учебна дейност и акредитация 
проф. д.т.н. инж. Албена Стоянова Стоянова   


блок: І , кабинет: 206

 Заместник - ректор по научна  дейност и бизнес партньорство

  чл. кор. проф. д.т.н. инж.  Стефан Георгиев Драгоев

 

 
блок: І , кабинет: 202;

Заместник - ректор по международна интеграция и повишаване на квалификацията

проф. д-р инж. Йорданка Николова Алексиева

 

 

блок: І , кабинет: 101;

Декан по учебна и студентска социална дейност
доц. д.н. инж. Венелина Тодорова Попова

 

 

блок: І , кабинет: 316;

 Декан по проектни дейности и мобилност ф

доц. д-р инж. Георги Тодоров Добрев

 

 

блок: ІІI , кабинет: 282
 

Декан на  Технологичен факултет 

доц. д.н. инж. Галин Йорданов Иванов

блок: І , кабинет: 102 ;
E-mail: deantechnol@uft-plovdiv.bg     
 

Декан на  Технически факултет 

проф. д-р инж. Виолета Димитрова Рашева

 

 

блок: І , кабинет: 104
        E-mail:  deantech@uft-plovdiv.bg;

 

Декан на Стопански факултет

доц. д-р Атанаска  Михайлова Тенева

 

блок І, кабинет: 106

E-mail: deaneconom@uft-plovdiv.bg

 

 

  Директор на Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт 

доц. д-р Петя Иванова Несторова

 

 

блок: І , кабинет: 109

E-mail: department@uft-plovdiv.bg

 

 

Помощник - ректор,

инж. Володя Николов Каменов

 

 

блок: І , кабинет: 105

 

 

   

Главен счетоводител

Таня Николова Диварова

 

 
блок: І , кабинет: 107   
  E-mail: t_divarova@abv.bg;