uk_bg
Защита на лични данни

Всички политики, процедури и форми са утвърдени със заповед номер 535/20.06.2018г. на ректора на УХТ

 

 

 

 

 

 

 

  


  

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕНА ОБУЧЕНИЕ

ПОЛИТИКА ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

 


 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ВЪТРЕШЕН АНАЛИЗ (ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ) НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБРАБОТВАНЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИСКАНИЯТА ОТ СУБЕКТИТЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА НАЧИНИТЕ НА КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ЖАЛБИ И ИСКАНИЯ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИ

ПРОЦЕДУРА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПРОЦЕДУРА ПО ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО ОТ СУБЕКТА НА ДАННИ

ПРОЦЕДУРА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ДАННИТЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА РАБОТА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ

ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ

ПРОЦЕДУРА ПО УВЕДОМЯВАНЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЧРЕЗ ВИДЕОЗАПИС ОТ СРЕДСТВА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТРИ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

  

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ)

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

ОБРАЗЕЦ НА ФОРМА ЗАИСКАНЕ ОТ СУБЕКТ НА ДАННИТЕ

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ ПО ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ ЗА СТУДЕНТСКА  МОБИЛНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА ОБРАБОТВАЩИЯТ ДАННИ

ДЕКЛАРАЦИЯЗА СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ

ОБРАЗЕЦ НА ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИТЕ

ОБРАЗЕЦ НА ФОРМА ЗАСЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК

ОБРАЗЕЦ НА ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ ДО НАДЗОРНИЯ ОРГАН ЗА НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБРАБОТВАЩИЯ ДО АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ОТ АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ ДО СУБЕКТА НА ДАННИ

ПРАВИЛА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ОБЕКТИТЕ НА АДМИНИСТРАТОРА

ПРОТОКОЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОДЛЕЖАЩИ НА УНИЩОЖАВАНЕ ДАННИ И ДОКУМЕНТИ

ТЕСТ ЗА БАЛАНСИРАНЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ „ЛЕГИТИМЕН ИНТЕРЕС“