uk_bg
Ректори на УХТ

    РЕКТОРИ НА УХТ

 1.  Ректор - проф. Илия Павлов Пашев (1953-1957година)
 2.  Ректор - проф. Димитър Стоилов Атанасов (1957-1964 година)
 3.  Ректор - проф. д-р Милен Николов Бешков (1964-1972 година)
 4.  Ректор - проф. д.т.н. Ангел Георгиев Фикиин (1972-1974година)
 5.  Ректор - проф. д-р Любен Георгиев Гюзелев (1974-1979 година)
 6.  Ректор - проф. д.т.н. Стоян Стойчев Танчев (1979-1987 година)
 7.  Ректор - доц.д-р Златка Георгиева Райчева (1987-1989 година)
 8.  Ректор - проф.д.т.н. Димитър Николов Балджиев (1989-1993 година)
 9.  Ректор - проф.д.б.н. Никола Люцканов Люцканов (1993-1995 година)
10. Ректор - проф.д.т.н. Стефан Атанасов Данчев (1995-1999 година)
11. Ректор - доц. д-р Димитър Хаджикинов (от 1999 - 2003 година)
12. Ректор - проф. д-р инж. Георги Иванов Вълчев (от 2003 - 2011 година) 

13. Ректор - проф. д.т.н. инж. Кольо Тенев Динков (избран декември 2011 година) 

 

     Университетът по хранителни технологии  е създаден като Висш институт по хранително-вкусова промишленост с Указ № 230 на Президиума на Народното събрание от 10 юли 1953 г.  На 23 януари 2003 г.с решение на 39то Народно събрание на Р България ВИХВП е преименуван в Университет по хранителни технологии  (УХТ). Мисията и целите на УХТ способстват за решаване на националните въпроси, свързани с развитието на хранителната и вкусовата промишленост, биотехнологичната промишленост, храненето и туризма, и свързаните с тях индустриален мениджмънт, икономика на хранителната индустрия, топлотехника, компютърни системи и технологии, машиностроене и уредостроене и автоматизация на промишлеността.

   В дейността си УХТ се ръководи от натрупания за повече от 50 години опит, както и от непрекъснатия контакт с висши училища в нашата и други страни, които са специализирани или имат специализирани звена в същите професионални области. Качеството и европейската интеграция са приоритет в работата на академичната общност на УХТ. Университетът по хранителни технологии има редовна акредитация от Националната агенция по оценяване и акредитация към МС съгласно Удостоверение за институционална акредитация №4/03.05.2001г.,подновена на 13.04.2006 г.с оценка “много добра”.

В структурата на  УХТ се включват: Технологичен факултет, Технически факултет; Стопански факултет; Център за франкофонско обучение;  Център за повишаване на квалификацията; Център за компютърни технологии и комуникации, Център по опаковане, Център по енергийна ефективност, Научно-изследователски сектор, Научно-изследователска лаборатория по екологични и функционални храни, Научно-изследователска лаборатория по инструментални методи за анализ, Научно-изследователска лаборатория по физикохимични измервания и стандартни образци, Научно-изследователска лаборатория по винарство, Научно-изследователска лаборатория по автоматика, Учебно-производствени звена, Административни и обслужващи звена.

Материалната база на УХТ включва 4 учебни корпуса с чиста площ 17 000 m2, в които са поместени: аула с 450 места, три аудитории с по 300 места, лекционни, семинарни и компютърни зали и над 50 учебни лаборатории. Централната библиотека притежава фонд от 150 хил. тома и читалня с 98 места.

Университетът по хранителни технологии стопанисва пет студентски общежития с 1500 легла. В непосредствена близост до учебните корпуси е разположен студентски стол с възможности за хранене на всички студенти. УХТ разполага с модерна спортна база в гр. Пловдив, която включва: закрит плувен басейн, зали за спортни игри, открити тенис-кортове и спортно-оздравителен лагер до язовир Батак. Университетът има представителен студентски танцов състав “Пълдин”.

В УХТ работят 210 щатни преподаватели, от които 18 професори и 88 доценти. Доктори на науките са 10 преподаватели, а доктори по различни специалности 145.Университетът сътрудничи с много чуждестранни институти и активно участва в международни изследователски програми и обмен на студенти в чужбина.