uk_bg
ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА (ЦПК)

Център  за  повишаване  на  квалификацията  (цпк)

 

Телефони за контакт: 032/603-678; E-mail: uft_cmipk@abv.bg - Център за международна интеграция и повишаване на квалификацията

 

 

Образци на документи за кандидатстване   О Б Я В А

 

Центърът    за    повишаване   на    квалификацията    при    УХТ организира краткосрочни и дългосрочни курсове и специализации:

 


1.            Управление на качеството на храни и напитки.

2.            Педагогическа правоспособност.

3.            Мениджмънт и маркетинг.

4.            Обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.

5.            Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.

6.            Сензорен анализ на храни.

7.            Разработване на програми по ДПП, ДХП и ДЛП в хлебната, сладкарската и макаронената промишленост.

8.            Нови суровини, добавки и миксове в хлебната, сладкарската и макаронената     промишленост.

9.            Функции на добавките в хлебната, сладкарската и макаронената промишленост.

10.       Функционални хлебни и сладкарски изделия и напитки.

11.       Технологична организация на производството в хлебната, сладкарската и макаронената     промишленост.

12.       Система за контрол и управление безопасността на храни и напитки (НАССР).

13.       Въвеждане и одит на НАССР система.

14.       Управление на документи и записи по ДПП, НАССР  и ISO.

15.       Разработване и внедряване на НАССР система в областта на:

16.       Месодобив и месопреработване;

17.       Производство на мляко и млечни продукти;

18.       Производство на плодови сокове;

19.       Производство на хляб и хлебни изделия;

20.       Безопасност - анализ и контрол на храни и напитки.

21.       Микробиологична безопасност на храните и микробиологичен контрол.

22.       Новости в техниката и технологията при производството на месни продукти.

23.       Технологични изисквания и новости при производството на кашкавал

24.       Физико-химичен и микробиологичен контрол в млечната промишленост.

25.       Органолептичен анализ във винарската промишленост.

26.       Органолептичен анализ в безалкохолната промишленост.

27.       Хотелиерство и ресторантьорство.

28.       Системата НАССР в заведенията за хранене.

29.       Системата за самоконтрол в заведенията за хранене.

30.       Алтернативни видове туризъм.

31.       Система за опазване на околната среда в хотелиерството и ресторантьорството.

32.       Сервиране и барманство.

33.       Проектиране и дизайн на заведения за хранене.

34.       Нови опаковъчни материали и технологии.

 

 35.   Проектирате на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации със софтуерен продукт FINE14_HVAC_BG/EN.

За повече информация http://www.uft-plovdiv.bg/

 

Телефони за контакт: 032/603-678 ;

E-mail: uft_cmipk@abv.bg - Център за международна интеграция и повишаване на квалификацията


 Образци на документи: Заявление 1, Заявление 2