uk_bg
Студенти

Актуални информация за студенти,  стипендии, стажантски програми и други. 


  

 Банкова сметка на УХТ Получател: Университет по хранителни технологии

IBAN: BG53CECB97903180002900; SWIFT BIC: CECBBGSF

 

Централна Кооперативна Банка – АД клон Пловдив

В платежното нареждане/вносна бележка се посочват:

-               Основание: семестриална такса;

-               Трите имена и ЕГН на студента;

-               Факултетен номер;

-               Специалността и формата на обучение.Плащането на студентските такси може да се извърши и чрез ПОС терминално устройство в касата на УХТ. 

 


http://praktiki.mon.bg/sp  - линк

ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ 2016 Стартира проект „Студентски практики“ – фаза I, финансиран по Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Уважаеми студенти, Уважаеми работодатели, вие може да направите своята регистрация за участие в проект “Студентски практики” в информационната система на проекта - http://praktiki.mon.bg/sp, като преди това e необходимо да се запознаете с „Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики“ – фаза I”, публикувана на същия сайт. Всеки студент с активни студентски права има право да бъде включен в практическо обучение (практика), което съответства на изучаваната от него специалност (професионално направление). Практиката се провежда в реална работна среда в рамките на 240 часа. Студентът не може да провежда практика във фирма, с която в момента на кандидатстване е в трудови правоотношения, или ако е в родство по пряка или по съребрена линия със собственика (член на управляващ орган) на фирмата или с ментора. 

 


 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001

„СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - ФАЗА 1“ 

  


 

 

  

 

 

   

 

Европейски стипендии за зимен семестър на уч. 2017/2018 г.

Уважаеми студенти,

Информираме Ви, че предстои да стартира кампанията за кандидатстване за стипендии за успех и стипендии за специални постижения за зимния семестър на уч. 2017/2018 година по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“, изпълняван по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Това е последният (четвърти) семестър от реализирането на тази фаза на проекта, която беше удължена с четири месеца през м. октомври 2017 г., за да обхване и настоящия семестър.

Кандидатстването започва от 27 ноември 2017 г. Формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта ще могат да се подават до 14 януари 2018 г. Класирането ще бъде обявено на 8 февруари 2018 г. Графикът с всички срокове за провеждане на кампанията е публикуван на сайта на проекта: http://eurostipendii.mon.bg, както и на информационното табло пред стая 114, блок 1.

Инструкция за реда и условията за предоставяне на стипендии, Правила за предоставяне на стипендии за специални постижения в УХТ – Пловдив, както и подробни указания за регистрацията и кандидатстването и отговори на най-често задаваните въпроси, може да намерите също на сайта на проекта.

Напомняме Ви, че право да кандидатстват за стипендии по успех имат само студенти, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направления (списъкът е публикуван на сайта на проекта: http://eurostipendii.mon.bg). Размерът на стипендията е 150 лв. на месец (за пет месеца).

Право да кандидатстват за стипендии за специални постижения имат студенти от всички специалности. При кандидатстването е задължително да се запознаете с Правилата за предоставяне на стипендии за специални постижения в УХТ – Пловдив, публикувани на сайта на УХТ (вижте линка по-долу) и на сайта на проекта. За стипендии за специални постижения не може да се кандидатства с повече от 3 (три) разработки! Размерът на стипендията е 300 лв.

Служебните бележки-декларации за кандидатстване за стипендии за специални постижения се подготвят в два екземпляра и се представят за получаване на входящ номер в отдел „Учебен” – стая 130, инж. А. Митева. Служебна бележка-декларация може да разпечатате от линка по-долу или да получите от Книжарницата на УХТ (блок 2).

 

Успех при кандидатстването!

Служебна бележка; 

ПРАВИЛА НА УХТ - ПЛОВДИВ

 

 


  

Централизирана кампания за студентски стажове в държавната администрация -2014-2020 г.

На портала в раздел "Информация за програмата"

 

 http://staj.government.bg/informatsiya-za-programata/

 

е публикуван Графика на централизираната кампания за студентски стажове в държавната администрация. С оглед осигуряването на възможност за участие в програмата и на студенти, които са в последен курс на обучение,  в кампанията се организират централизирано, както летните стажове (за периода юли – септември), така и стажове, които да се проведат през месец май в  годината на завършване за ОКС"Бакалавър" или "Магистър". Подробни инструкции за необходимите действия от страна на студентите са описани в графика.

 

 


 

 

 


Полезни връзки: The Life Science Portal - www.chem-bg.com

 

 Национален студентски дом.