uk_bg
Учебен отдел

 

 


Отдел „Учебен” функционира съгласно Правилника за устройство и дейността на университета.

Пряко подчинени на ректора и зам.-ректора по учебната работа, работещите в отдела извършват дейности, обхващащи целия период на обучението на студентите от записването до дипломирането им - подготвят издаването на студентски книжки, лични карти, уверения, академични справки и дипломи и изготвят семестриалните разписи.

Отделът изпълнява решенията на Академичния съвет, ректорското и факултетните ръководства, свързани с учебния процес и учебната заетост на академичния състав. Съхранява цялата учебна документация по специалностите, изучавани в университета (учебни планове, главни книги, дипломни книги, протоколи от изпити и др.). Следи за изпълнението на Закона за висшето образование, Правилника на университета, наредбите за прием на студенти, наредбите за единните държавни изисквания, както и всички останали нормативни документи, регламентиращи дейността по обучението на студентите в различните факултети.

Отделът подготвя всички писма, доклади, заповеди и друга текуща кореспонденция; осъществява връзка между университета и ведомствата и организациите, имащи пряко отношение към подготовката на кадри.

 

График

за приемно време със студенти,преподаватели и граждани, както следва:

Понеделник, сряда и петък               от  9.30  до 12.00 часа

Вторник и четвъртък                   от 13.30 до 15.30 часа

В седмиците на изпитни сесии:

Понеделник, сряда и петък               от  8.00  до 12.00 часа

Вторник и четвъртък         от 8.00 до 9.30 часа  и  от 13.30 до 15.30 часа

УЧЕБЕН  ОТДЕЛ

 

бл.

каб.

тел.

e-mail

 

Галина П. Пантелеева
Ръководител отдел

І

130

643-637
603-730

g.panteleeva@uft-plovdiv.bg

 

инж. Ангелина Хр. Митева
зам. ръководител на отдел

І

130

643-637
603-730

a.miteva@uft-plovdiv.bg

 

инж. Велиана Р.  Райчева

главен  експерт - инспектор 

І

132

643-637
603-730

v.raicheva@uft-plovdiv.bg

 

ИНСПЕКТОРИ ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР - ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

 

  

бл.

каб.

тел.

e-mail

 

инж. Антоанета Б. Бедросян

старши експерт - инспектор

І

127

603-792

a.bedrosyan@uft-plovdiv.bg

 

инж. Христина П. Минчева
старши експерт - инспектор

І

127

603-792

h.mincheva@uft-plovdiv.bg

 

инж. Мария П. Димитрова
старши експерт - инспектор

І

127

603-792

m.dimitrova@uft-plovdiv.bg

 

ИНСПЕКТОР ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР" - ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

 

бл.

каб.

тел.

e-mail

 инж. Николина Гр. Теодосиева

старши експерт - инспектор

І

136

603-676

n.mitkova@uft-plovdiv.bg

 

ИНСПЕКТОРИ ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР" - СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

 

бл.

каб.

тел.

e-mail

 

инж. Паулина Ст. Бояджиева
главен експерт - инспектор

І

124а

603-809

p.boyadzhieva@uft-plovdiv.bg

инж. Надежда Г. Марчева 

докторанти

главен експерт - инспектор

І

124а

603-809

n.marcheva@uft-plovdiv.bg

 

ИНСПЕКТОР ОКС "МАГИСТЪР"

 

   

бл.

каб.

тел.

e-mail

 

инж. Екатерина П. Христова

главен  експерт - инспектор 

І

131

603-617

e.hristova@uft-plovdiv.bg