uk_bg
ОП РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 ОДИТ по  ОПРР - Документи

ОБЯВЛЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА - четене на протокол....

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма

“Регионално развитие”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез

Европейския фонд за регионално развитие. “

 

Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие” Oперация 1.1: „Социална инфраструктура” , BG161PO001/1.1-07/2009  „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на  висшите училища в градските агломерации ” - BG161PO001/1.1-07/2009/0008

ПРОЕКТ : “Енергийна ефективност, подобряване на достъпа за хора в неравностойно положение в Университет по хранителни технологии – Пловдив и модернизация на информационното обслужване”,

Университетът по хранителни технологии в гр. Пловдив, защити проект и сключи договор за изпълнение по оперативна програма “Регионално развитие”.

Бюджетът на договора за изпълнение е 2 748 129,00 лева, който трябва да се реализира в рамките на 24 месеца. С неговото изпълнение ще се реализира: газификация на учебен корпус № 4; цялостно саниране трети и четвърти учебен корпус; цялостна подмяна на дограмата на първи учебен корпус;  монтиране на  външен панорамен асансьор за инвалиди на северната фасада на учебен корпус № 1; модернизация на университетската библиотека чрез въвеждане на модерни технологии за комплексната й дигитализация.