uk_bg
Стопански дейности до м.декември 2012 г.

ПРОЦЕДУРИ и КОНКУРСИ по ЗОП, НВМОП, ЗДС и др.:

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д

 533

Пловдив, 19.05. 2011г.

 

Относно: Обявяване на процедура по реда на чл.2, чл.2а, чл.2б, чл.2 в и чл. 2 г. от НВМОП, в сила от 02.11.2010 г., Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства, Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането, Наредба № 3 за устройство на електриеските уредби и електропроводните линнии за избор на доставчик на услуга: “Измерване/контрол на съпротивление на защитни заземителни уредби; измерване/контрол на съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби; измерване/контрол на изкуствено осветление в общия сграден фонд на университета”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


З  А  П  О  В  Е  Д

 522

Пловдив, 19.05.2011 г.

 

Относно: Обявяване на процедура по реда на чл.2, чл.2а, чл.2б, чл.2 в и чл. 2 г. от НВМОП, в сила от 02.11.2010 г., за избор на доставчик на услуга: Моделиране и озеленяване на терена между СО „Марица” №№ 1,2,3 и 4 и свързващата ги алея. Изграждане на паркоместа, беседки и цветни градини.”

 

 

 


 ЗАПОВЕД   43, Пловдив, 02.05. 2011 г.

 

Относно: Обявяване на процедура по оферти, по реда на чл.2, ал.1 т.1, във връзка с чл.2а, чл.2б и чл.2в от НВМОП, в сила от 02.11.2010 г., за “Извършване на РСМР” за нуждите  на университета, през 2011 г.

 


З А П О В Е Д  - 206-Пловдив 10.03.2011год.

 

 

Относно: Обявяване на процедура по реда на чл.2,чл.2а,чл2б и чл.2в от НВМОП за ‘Доставка на FPLC-система’, по проект AEROMUCO 266029; Приложение 1 на зап.№206/10.03.2011год.

 

 


З  А  П  О  В  Е  Д  -  200-Пловдив, 09.03. 2011г.

 

Относно: Обявяване на процедура по реда на чл.2, чл.2а, чл.2б, чл.2 в и чл. 2 г. от НВМОП, в сила от 02.11.2010 г., за   доставка на хранителни продукти за нуждите на “Учебен ресторант” за период от две години

 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА - РЕШЕНИЕ


З  А  П  О  В  Е  Д   199 -Пловдив, 09.03. 2011г.

 

Относно: Обявяване на процедура по реда на чл.2, чл.2а, чл.2б, чл.2 в и чл. 2 г. от НВМОП, в сила от 02.11.2010 г., за годишна доставка на химикали, лабораторна стъклария и канцеларски материали, за нуждите на университета, през 2011 г.Опис 1, Опис 2

 

 


З  А  П  О  В  Е  Д  № 744  Пловдив, 20.09. 2010 г.

Относно: Обявяване на процедура по реда на чл.2, чл.2а, чл.2б и чл.2в от НВМОП, в сила от 01.01.2009г., изм., бр. 34 от 8.05.2009 г. за доставка компютърна техника за нуждите   на университета, през 2010г.  Приложение № 1     На заповед № 744/20.09.2010 г.

 

 

 


  З  А  П  О  В  Е  Д      689 -Пловдив, 11.08. 2010г.

Относно: изпълнение на  заповед № 687/04.08..2010г. и откриване на процедура по оферти, по реда на чл.2, ал.1 т.2, във връзка с чл.2а, чл.2б и чл.2в от НВМОП, в сила от 01.01.2009г., за “Събаряне на постройка” за нуждите  на университета, през 2010г.

 

 


З  А  П  О  В  Е  Д

№ ОПРР - 674

Пловдив, 21.07. 2010г.

Относно: Обявяване на процедура по реда на чл.2, чл.2а, чл.2б и чл.2в от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), в сила от 01.01.2009г., за извършване на услуга с предмет:  Независим външен одит на междинните и окончателни плащания,  по договор № BG 161PO001/1.1- 07/2009/010, с предмет “Енергийна ефективност, подобряване на достъпа за хора в неравностойно положение в Университет по хранителни технологии – Пловдив и модернизация на информационното обслужване”.  

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д

№ ОПРР - 522

Пловдив, 11.06. 2010г.

Относно: Обявяване на процедура по реда на чл.2, чл.2а, чл.2б и чл.2в от НВМОП, в сила от 01.01.2009г., за извършване на услуга с предмет:  Изработка на цялостна документация  за възла-гане на обществена поръчка, чрез открита процедура, по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП),  и изпълнение на  договор № BG161PO001/1.1- 07/2009/010, с предмет “Енергийна ефектив- ност, подобряване на достъпа за хора в неравностойно положение в Университет по хранителни технологии – Пловдив и модернизация на информационното обслужване”.  

 


 

 

 

 

 

   ЗАПОВЕД   398/Пловдив, 05.05. 2010 г.

 

Относно: Обявяване на процедура по оферти, по реда на чл.2, ал.1 т.2, във връзка с чл.2а, чл.2б и чл.2в от НВМОП, в сила от 01.01.2009 г., за “Доставка на интернет” за нуждите  на университета, през 2010 г.

 

 

 


 

ЗАПОВЕД  176,  Пловдив, 08.03. 2010г.

Относно: Обявяване на процедура по реда на чл.2, чл.2а, чл.2б и чл.2в от НВМОП, в сила от 01.01.2009г., за годишна доставка на химикали, лабораторна стъклария и канцеларски материали, за нуждите на университета, през 2010 г.

ОПИС  № 1 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ  за годишна доставка на канцеларски материали

за нуждите на УХТ-Пловдив за 2010 г

 ОПИС  № 2 Т Е Х Н И Ч Е С К И   И З И С К В А Н И Я  за годишна доставка на химикали и стъклария за нуждите на УХТ-Пловдив, 2010 г.

 

 


  ЗАПОВЕД    1, Пловдив, 13.01. 2010 г./

 

Относно: Обявяване на процедура по оферти, по реда на чл.2, ал.1 т.1, във връзка с чл.2а, чл.2б и чл.2в от НВМОП, в сила от 01.01.2009 г., за “Извършване на РСМР” за нуждите  на университета, през 2010 г.

  

 

 

На вниманието на участниците и всички заинтересувани в процедурата по ЗОП, открита с решение № 17/08.04.2009г. на Възложителя, относно доставката на нов автобус

Удължавам срока за събиране на оферти на откритата със заповед № 369/24.04.2009г. процедура под праговете на чл.2 ал.1 т.1 от НВМОП, за “Събаряне на постройка” в университета през 2009г., по оферти.

ПРОЦЕДУРА ЗА УСЛУГА ПОД ПРАГОВЕТЕ НА чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП

 

 

Предмет на процедурата -    “Изготвяне на техническа документация, комплектоване на пакета документи, консултантски услуги, изготвяне на апликационна форма, както и всички съпът-стващи дейности необходими за изготвяне на проект за кандидатстване по ОП “Регионално разви-тие”, Приоритетна ос 1, “Устойчиво и интегрирано градско развитие” , Операция 1,1 “Социална инфраструктура” , Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1- 07/2009 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”,  относно:
2.1 Въвеждането на мерки по енергийна ефективност на учебни корпуси № 4, № 3 и № 1
2.2 Осигуряване на равен достъп на групите в неравностойно положение до образовател-ната услуга в учебен корпус № 1;
2.3    Модернизация на информационното обслужване в университетската библиотека в учебен корпус № 1;  

 

Относно: Обявяване на процедура по реда на чл.2, чл.2а, чл.2б и чл.2в от НВМОП,

в сила от 01.01.2009г., за доставка на технически средства за измерване при обследване за енергийна ефективност на промишлени системи

 

З А П О В Е Д - 1043/Пловдив, 23.11. 2009г.

 

  

 

02.10.2007 г.