uk_bg
ОПРР - обявления за обществени поръчки

 

 ПРОЕКТ :“Енергийна ефективност, подобряване на достъпа за хора в неравностойно положение в Университет по хранителни технологии – Пловдив и модернизация на информационното обслужване” - BG161PO001/1.1-07/2009/010 
ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

На основание чл. 69 „а”, ал.3, от Закона за обществените поръчки Ви уведомявам, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници по обявената с решение № ОПРР – ИК—66/06.02.2012г. обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет „Модернизация на информационното обслужване” ще се проведе на 18.04.2012г. от 13,00 часа в аула 303, учебен корпус № 1 на Университета по хранителни технологии - Пловдив. Преди отварянето на ценовите оферти ще бъдат съобщени и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

 

 

 

 

 


ПРОЕКТ : “Енергийна ефективност, подобряване на достъпа за хора в неравностойно положение в Университет по хранителни технологии – Пловдив и модернизация на информационното обслужване”.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Относно: обявената с Решение № ОПРР-ИК-66/06.02.2012г. на Възложителя обществена поръчка, чрез открита процедура, по реда на ЗОП, с предмет” Модернизация на информационното обслужване”.

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - цялата документация свалете от прикачения документ отдолу на страницата *files.zip


 

                                                       З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ ОПРР-ВК-25

Пловдив, 20.04. 2011г.

 

Относно: Обявяване на процедура по реда на чл.2, чл.2 а, чл.2 б, чл.2 в и чл.2 г. от Наред ба за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), в сила от 02.11.2010г., за извършване на услуга с предмет:  “Осъществяване на строителен надзор   върху изпълнението на строителни рабо-ти осъществявани в изпълнението на договор № BG 161PO001/1.1-07/2009/010, с предмет “Енергий на ефективност, подобряване на достъпа за хора в неравностойно положение в Университет по хранителни технологии – Пловдив ....

 


 

 

ПРОЕКТ : “Енергийна ефективност, подобряване на достъпа за хора в неравностойно положение в Университет по хранителни технологии – Пловдив и модернизация на информационното обслужване”.

Документи за участие в конкурс:


 

 

Република България

4000, Пловдив

бул. “Марица” № 26

 

РЕКТОР:   тел.:   ++ 359 32 643 005

факс: ++ 359 32 644 102

URL: www.uft-plovdiv.bg

Е-mail: гекtor_uft@uft-plovdiv.bg

 

 

 

             

 

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално разви тие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие” Oперация 1.1: „Социална инфраструктура” , BG161PO001/1.1-07/2009  „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на  висшите училища в градските агломерации ” - BG161PO001/1.1-07/2009/0008

 

ПРОЕКТ : “Енергийна ефективност, подобряване на достъпа за хора в неравностойно положение в Университет по хранителни технологии – Пловдив и модернизация на информационното обслужване”.

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

Относно:   обявената с Решение № ОПРР-10/23.12.2010г. на Възложителя обществена поръчка,   чрез открита процедура по реда на ЗОП, с предмет “Енергийна ефективност, подобряване на достъпа за хора в неравностойно положение в Университет по хранителни технологии – Пловдив и модернизация на информационното обслужване”  

 

Университетът по хранителни технологии с решение № ОПРР-10/23.12.2010г. обяви открита процедура по реда на ЗОП, същата е обявена в регистъра на АОП и електронната страница на в. “Държавен вестник” на 28.12.2010г. с предмет:  “Енергийна ефективност, подобряване на достъпа за хора в неравностойно положение в Университет по хранителни технологии – Пловдив и модернизация на информационното обслужване”.

Документацията за участие може да се закупува от желаещите в работното време на Възложителя в срок до 04.02.2011г. Цената и е 15,00 лева с включен ДДС.

Срокът за подаване на офертите е 16,00 часа на 15.02.2011г.  

 

 

                                                                                                             РЕКТОР    ________П________

 проф. д-р инж. Георги Иванов Вълчев


   Документи за участие в конкурс:

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 до № 18 включително изтеглете като файлове от тип *.doc  от приложените архиви ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ  към тази страница.

Фасади и спецификации по обособена позиця 1. Формат на файловете *.pdf. Към тях: Архив GAZ, Приложения обособени групи файлове от 1-4. Скици на поземлени имоти бл. 1-3; бл. 4.

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 Документи:позиция 11

 

  

 

 

 

Документи