uk_bg
Конкурси за академични длъжности

  

Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за доцент пообласт на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.2. Химически науки (Хемометрия и статистика в анализа на храни; Физикохимия и колоидна химия) – един, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.1. Физически науки (Приложна физика) – един; главен асистент по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.1. Физически науки (Приложна физика) – един, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство (Моделиране и оптимизиране на технологични процеси) – един,  всички със срок  2 месеца  от обнародването в Държавен вестник.  Документи се подават в Университета по хранителни технологии - Пловдив, бул. Марица 26, тел. 032 603 603.

 

       Обявата е публикувана в Д.В. бр. 20 от   06.03.2018 г.