uk_bg
Ценоразпис на анализите, провеждани в Центъра за изследователски проекти и трансфер на технологии

 

  ЦЕНОРАЗПИС

 

НА ЛАБОРАТОРНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИЗВЪРШВАНИ В

„ЦЕНТЪРА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ”

 ТАРИФА ЗА ЦЕНИТЕ    може да изтеглите в *.pdf


 

АНАЛИЗИ НА храни и напитки, иЗВЪРШВАНИ В

 

Сектор „Научноизследователска лаборатория”

хРОМАТОГРАФСКИ АНАЛИЗИ

 

Показател

Цена,лв.

с ДДС

Цена, лв

 

 

За външни възложители

За вътрешни възложители

1.

Определяне мастно-киселинния състав на мазнини

60.00

25.00

2.

Определяне на подсладители в храни и напитки

60.00

25.00

3.

Определяне на консерванти в храни и напитки

60.00

25.00

4.

Определяне на органични киселини

60.00

25.00

5.

Определяне на кофеин

60.00

25.00

6.

Определяне на алкохоли

60.00

25.00

7.

Определяне белтъчното съдържание на храни

35.00

14.60

8.

Определяне на витамин С

60.00

25.00

9.

Определяне на токофероли

60.00

25.00

10.

Определяне на аминокиселинен състав

144.00

60.00

11.

Определяне на захари в храни и напитки

60.00

25.00

12.

Газхроматографски анализи с масспектроскопия

 

 

 

- с дериватизация

150.00

62.50

 

- без дериватизация

100.00

41.50


Сектор „Научноизследователска лаборатория”

Микробиологични анализи

 

Показател

Цена лв.

 с ДДС

1.

Мезофилни аеробни и факултативно анаеробни бактерии

12.00

2.

Плесени и дрожди

14.40

3.

Salmonella

19.20

4.

Escherichia coli

14.40

5.

Enterobacteriaceae

14.40

6.

Listeria monotcytogenes

24.00

7.

Коагулазоположителни стафилококи

21.60

8.

Сулфитредуциращи бактерии

33.60

9.

Shigella

21.60

10.

Clostridium pefringens

33.60

11.

Kолиформни бактерии

19.20

12.

Фекални ентерококи

19.20

13.

Pseudomonas aeruginosa

19.20

14.

Campylobacter spp.

21.60

15.

Yersinia enterocolitica

21.60

16.

Bacillus cereus

21.60

17.

Candida albicans

19.20

18.

Смивки от повърхности

14.40

 


Сектор „Научноизследователска лаборатория”

Анализи за наличие на генетично модифицирани организми (ГМО) в храни

 

Показател

Цена лв.

 с ДДС

1.

Установяване на генетично модифицирани организми (CaMV 35S промотор), (БДС EN ISO 21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005)

240.00

2.

Установяване на генетично модифицирани организми (Аgrobacterium tumefaciens NOS терминатор), (БДС EN ISO 21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005)

240.00

3.

Установяване на генетично модифицирани организми (FMV промотор), (БДС EN ISO 21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005)

240.00

4.

Установяване на генетично модифицирани организми (Roundur Ready® соя), (БДС EN ISO 21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005)

240.00

5.

Установяване на генетично модифицирани организми (Царевица MON 810), (БДС EN ISO 21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005)

240.00

6.

Установяване на генетично модифицирани организми (Царевица Bt 11), (БДС EN ISO 21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005)

240.00

7.

Количествено определяне на генетично модифицирани организми (Roundur Ready® соя), (БДС EN ISO 21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005)

240.00

8.

Количествено определяне на генетично модифицирани организми (Царевица MON 810), (БДС EN ISO 21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005)

240.00

9.

 Количествено определяне на генетично модифицирани организми (Царевица Bt 11), (БДС EN ISO 21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005)

240.00

10.

Установяване на соева ДНК (БДС EN ISO 21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005)

240.00

11.

Определяне съдържанието на микотоксини

 

99.60

 


Сектор „Научноизследователска лаборатория”

ИЗМЕРВАНИЯ НА МАШИНИ, АПАРАТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ХВП

 

 

Показател

Стандарт

Цена лв.

 с ДДС

1.

Машини, апарати и съоръжения

а. Съпротивление   на изолацията

БДС EN 60204-1:2006

60.00

 

 

б. Импеданс на кон-тур “Фаза-защитен проводник” Zs

БДС EN

60204-1:2006

 

60.00

 

 

в. Непрекъснатост на защитната верига

БДС EN 60204-1:2006

60.00

 

 

г. Геометрични размери

БДС EN ISO 13857

60.00

 

 

д. Температура на повърхности

БДС EN ISO 13732-1

60.00

 

 

е. Ниво на звукова мощност dBA

БДС EN ISO 3744

60.00

2.

Вентилационни и климатични инсталации

а. Дебит на

    въздушен поток

БДС EN 12599 т. 6.3.1

60.00

 

 

б. Скорост на въздуха

БДС EN 12599 т. 6.3.2.

60.00

 

 

в. Температура на въздуха

БДС EN 12599 т. 6.3.3.

60.00

 

 

г. Влажност на въздуха

БДС EN 12599 т. 6.3.4.

60.00

 

При комплексно изпитване на обекти по два или повече показатели

-   цената предварително се договаря с възложителя и зависи от количеството на обектите, сложността и модела им и вида на изпитванията, като минималната цена е 100.00 лв.

 


 КАТЕДРА „ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ”

АНАЛИЗИ НА храни и напитки

 

 

Показател

Метод

Цена лв.

 с  ДДС

1.

Фенолони киселини

(галова; 3,4-дихидрокси бензоена; са­лицилова; хлорогенова; ванилинова; кафеена; сирингова; р-кумарова; синанова; ферулова; канелена)

HРLC

72.00

2.

Флавоноиди

(мирицетин; хесперидин; кверцетин; камферол; апигении, рутин; хиперозид)

HPLC

72.00

3.

Розмаринова

киселина

HРLC

72.00

4.

Беталаини

Спектрофотометричен

24.00

5.

Ди- и тритерпени

(урсолова киселина, олеанолова киселина, бетолин, бетолинова киселина, карнозинова киселина)

HPLC

96.00

6.

Редуциращи

захари

Спектрофотометричен

24.00

7.

Общи

въглехидрати

Спектрофотометричен

48.00

8.

Моно- и дизахариди

(захароза, лактоза, глюкоза, галактоза, фруктоза, маноза, малтоза и др.)

HPLC

72.00

9.

Полиоли

(захарни алкохоли – еритритол, сорбитол, ксилитол, палатиноза, малтитол и др.)

HPLC

72.00

10.

Инулин и фруктоолигозахариди (инулин, кестоза и нистоза)

HPLC

72.00

11.

Инулин и общи фруктани

(фрукто-олигозахариди и инулин в хранителни продукти)

Спектрофотометричен

60.00

12.

Пектин (анхидроуроново съдържа-ние, степен на естерификация, степен на амидиране)

Титриметричен

60.00

13.

Пектин

(анхидроуроново съдържание)

Спектрофотометрично

48.00

14.

Монозахариден състав на пектинови вещества

(глюкуронова, галактуронова киселини, рамноза, галактоза и др.)

HPLC

72.00

15

Молекулна маса на

полизахариди

HPLC

72.00

16.

Алгинова киселина (анхидроуроново съдържание)

Титриметричен

60.00

17.

Осапунително

число

Титриметрично

24.00

18.

Киселинно

число

Титриметрично

24.00

19.

Мазнини

 

Гравиметрично

24.00

20.

Антиоксидантна активност

(DPPН-радикал смесен механизъм на действие (електронен и протонен трансфер)

Спектро-фотометричен

18.00

21.

Антиоксидантна активност

(ABTS-радикал, смесен механизъм на действие(електронен и протонен трансфер)

Спектро-фотометричен

18.00

22.

Антиоксидантна активност

(FRAP-метод,електронен трансфер)

Спектро-фотометричен

18.00

23.

Антиоксидантна активност (СUРRAC-метод, електронен трансфер)

Спектро-фотометричен

18.00

24.

Общи феноли

(по Folin-Ciocalteu's)

Спектро-фотометричен

18.00

25.

Деривати на кафеена киселина

по Фармакопея

Спектро-фотометричен

18.00

26.

Общи флавоноиди

Спектрофотометричен

18.00

27.

Общи проантоцианидини

Спектро-фотометричен

18.00

28.

Антоциани

(pH-диференциален метод)

Спектро-фотометричен

24.00

29.

Глюконова и млечна киселина (соли глюконат лактат)

Титриметричен

72.00

30.

Определяне на калции

Гравиметричен

72.00

31.

Пенообразуваща и пеностабилизираща способност

Физико-химичен

108.00

32.

Емулгираща способност

Физико-химичен

120.00

33.

Определяне на кинематичен вискозитет

Физико-химичен

60.00

34.

Определяне на хлорофили (хлофорил а, хлорофил Б,                      общ хлорофил)

Спектро-фотометричен

36.00

35.

Определяне на каротеноиди (ликопен и общи каротени)

Спектро-фотометричен

60.00

36.

Определяне на

влагосъдържание

Гравиметричен

12.00

37.

Определяне на

пепел

Гравиметричен

18.00

38.

Определяне на титруема киселиност по ISO стандарт

Титриметричен

24.00

39.

Определяне на

обща киселинност

Физико-химичен

12.00

40.

Определяне на

сурова целулоза

Гравиметричен

30.00

41.

Общи хранителни

фибри (влакнини)

Ензимен-Гравиметричен

84.00

42.

Разтворими и

неразтворими фибри

Ензимен-Гравиметричен

144.00

43.

Протеини по

Брадфорд

Спектро-фотометричен

54.00

44.

Изчисляване на енергийна стойност на храни (суровини, продукти и напитки) (не включва анализ, а само калкулиране на резултата)

Физико-химичен

12.00

 


 

КАТЕДРА”ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИНОТО И ПИВОТО”

АНАЛИЗИ НА ВИНА И

ВИСОКОАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

 

ПОКАЗАТЕЛ

 

Цена, лв. с ДДС

1.

Относително тегло

6.00

2.

Алкохол с дестилация

21.60

3.

Алкохол /пикнометрично/, без дестилация

6.00

4.

Метилов алкохол с хромотропова киселина

21.60

5.

Висши алкохоли

21.60

6.

Естери

14.40

7.

Алдехиди

21.60

8.

Редуциращи захари

21.60

9.

Захар след инверсия

24.00

10.

Титруема киселинност

8.40

11.

Летлива киселинност

14.40

12.

Летлива киселинност с корекция

24.00

13.

Общ екстракт /пикнометрично/

10.80

14.

Сух остатък/105/

13.20

15.

Пепел

24.00

16.

Серен диоксид, свободен и общ

14.40

17.

рН

8.40

18.

Проверка на вина за стабилност

20.40

19.

Схема за обработка с бентонит

20.40

20.

Схема за обработка с танин и желатин

20.40

21.

Схема за обработка на напитки с ЖКС

22.80

22.

Спектрални характеристики на вина

12.00

23.

Определяне на общи феноли

15.60

24.

Микроскопска характеристика на вино

10.80

25.

Проверка на ЯМКФ

7.20

26.

Определяне количеството на активни микроорганизми в/у твърда среда

15.60

27.

Определяне количеството активни дрожди /мембранна филтрация/

28.80

28.

Идентификация на микрофлора в дестабилно вино

46.80

29.

Определяне на характера на утайките

39.60

30.

Чиста култура дрожди -0.5Л

39.60

31.

Органолептична оценка

8.40

32.

Антоциани

15.60

33.

Микроскопска характеристика на дрождени и бактериални колонии

9.60


   КАТЕДРА „БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ”

АНАЛИЗИ НА ВЪГЛЕХИДРАТИ

 

ПОКАЗАТЕЛ

Цена, лв. с ДДС

1.

Количествен анализ на общи въглехидрати

54.00

2.

Количествен анализ на редуциращи захари

48.00

3.

Количествен анализ на глюкоза (ензимен метод)

72.00

4.

Количествен анализ на фруктоза

60.00

 


 

НАПРАВЛЕНИЕ „Технология на МАЗНИНИТЕ, етеричните масла, парфюмерията и козметиКАТА

КАТЕДРА „ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА, ЗАХАРТА, РАСТИТЕЛНИТЕ И ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА”

 

АНАЛИЗИ НА МАСЛОДАЙНИ СУРОВИНИ, ГЛИЦЕРИДНИ МАСЛА МАЙОНЕЗА И МАРГАРИН САПУНИ

 

АНАЛИЗИ НА МАСЛОДАЙНИ СУРОВИНИ

(странични продукти – експелер, шрот)

 

Показател

Цена, лв. с ДДС

1.

Масленост

48.00

2.

Влага и летливи

18.00

3.

Примеси

12.00

4.

Хектолитрова маса

18.00

5.

Съдържание на целулоза

48.00

6.

Стабилност на маслото в семето

84.00

 

 

АНАЛИЗИ НА ГЛИЦЕРИДНИ МАСЛА

 

Показател

Цена, лв с ДДС

7.

Органолептична оценка

12.00

8.

Киселинно число/Киселинност

18.00

9.

Пероксидно число

30.00

10.

Осапунително число

42.00

11.

Йодно число по Вийс

60.00

12.

Относителна плътност

24.00

13.

Коефициент на пречупване на светлината

12.00

14.

Цветно число

36.00

15.

Съдържание на хлорофил

24.00

16.

Съдържание на каротеноиди

24.00

17.

Стабилност на маслата

72.00

18.

Неосапуняеми вещества

36.00

19.

Съдържание на фосфор/фосфатиди

54.00

 

 

АНАЛИЗ НА МАЙОНЕЗА И МАРГАРИН

 

Показател

Цена, лв. с ДДС

20.

Масленост

36.00

21.

Влага

18.00

22.

Съдържание на натриев хлорид

18.00

23.

Киселинност

18.00

 

 

АНАЛИЗ НА САПУНИ

 

Показател

Цена, лв. с ДДС

24.

Съдържание на мастни киселини

48.00

25.

Неосапуняеми вещества и неосапунена мазнина

30.00

26.

Съдържание на свободни алкалии

12.00

27.

Съдържание на влага и летливи вещества

18.00

28.

Пенообразуваща способност

24.00

 

При необходимост от допълнителни анализи, моля, свържете се с нас, за да обсъдим възможностите за изпълнението им.

В цените на услугите е включен ДДС!

При сключване на Договор за услуги и при по-големи количества проби може да се направи отстъпка.

За вътрешно-университетски възложители, цените в НИЛ са 50% от обявените без ДДС.