uk_bg
ОП РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 

ОБНОВЯВАНЕТО НА

OPRRУНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

СЕ ИЗВЪРШВА ПО проект по оперативна програма „регионално развитие”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд на регионално развитие.

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”; Операция 1.1.: „Социална инфраструктура”, BG161PО001/1.1.-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”.

Проект: „Енергийна ефективност, подобряване на достъпа за хора в неравностойно положение в Университет по хранителни технологии – Пловдив и модернизация на информационното обслужване”, BG161PО001/1.1.-07/2009/010