uk_bg
Стопански дейности 2013 г.

 

ПРОЦЕДУРИ и КОНКУРСИ по ЗОП, НВМОП, ЗДС и др.:

 


РЕШЕНИЕ № 5/27.02.2013 г.

ОТНОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А”  ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

 

предмет: „Доставка на химикали и лабораторна стъклария” на Университета по хранителни технологии Пловдив  

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ   формат на файлове: *. doc; ОПИС СТЪКЛАРИЯ


  


 

 

 

 

ТРЪЖНИ КНИЖА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

 


 ПУБЛИЧНА ПОКАНА - АОП

РЕШЕНИЕ

 

№ 64/24.01.2013 г.

 

ОТНОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А”  ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

 

Подписаният проф. дтн инж. Кольо Тенев Динков – ректор на Университет по хранителни технологии Пловдив, след като взех предвид изложеното в докладна записка вх.№277/22.01.2013 г. от финансовия контрольор Ст.Багрянова и необходимостта от провеждане на обществена поръчка за доставките на горива(зареждане  на моторните превозни средства) за нуждите на Университета по хранителни технологии Пловдив, и на основание чл.101а във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки/ЗОП.......

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

Доставка на горива чрез зареждане на моторните превозни средства на Университета по хранителни технологии Пловдив с електронни кредитни карти за безналично плащане

 


 Номер: 4 от 12.02.2013 г- чл.3, ал.1 от ЗОП: "Доставка на хранителни продукти"

 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: Доставки
ТРЪЖНИ КНИЖА 
„Доставка на хранителни продукти”

 Доставка на храни... Отговор на запитване-
Изх:№ 861/04.03На вниманието на  участниците в открита процедура по реда    на    ЗОП с предмет „Доставка на хранителни продукти”