uk_bg
Новини
П О К А Н А
10.11.2017 10:18:30

П О К А Н А

Уважаеми колеги,

На 17.11.2017 г. (петък), ще се проведе неприсъствено заседание на Академичния съвет на УХТ при следния дневен ред:

1. Приемане на изменение и допълнение на Правила за провеждане на Държавен изпит в УХТ - Пловдив.

(по предложение на Зам. Ректор по УД)

Материалите по дневния ред са на разположение на желаещите да се запознаят с тях в Заседателната зала на Ректората.

Настоящата покана, на основание чл. 17, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за устройството и дейността на УХТ, да се обяви в сайта на Университета и на информационните табла, а на членовете на Академичния съвет да се връчи срещу подпис.


10.11.2017 г.                                        РЕКТОР:    /п/
гр. Пловдив                                                /проф. д.т.н.  К. Динков/