uk_bg
Новини
ПОКАНА-заседание на ФС, Стопански факултет
17.05.2018 08:37:00

 

 

ПОКАНА

 

            На 21.05.2018 г. от 10,00 часа в 203с.з. блок 3 ще се проведе Факултетен съвет с предварителен дневен ред:

1.   Приемане на Протокол №  31/12.04.2018 г.

2.   Атестиране на академичния състав в Стопански факултет – докладва проф. д-р Марианна Баева, председател на Комисията за атестиране на академичния състав в Стопански факултет.

3.   Учебен план за ОКС „магистър“ на специалност  „Кетъринг“ 2 години – докладва проф. д-р Йорданка Алексиева, ръководител на катедра „Хранене и туризъм“

4.   Частични промени в учебни планове – докладват ръководителите на катедри проф. д.н. Божидар Хаджиев, проф. д-р Йорданка Алексиева, доц. д-р Татяна Панчева.

5.   Докторантски въпроси – докладва доц. д-р Татяна Панчева, ръководител на катедра „Икономика на хранителната индустрия“.

6.   Промени в състава на УМС.

7.   Разни.

 

Материалите са на разположение в деканския кабинет.

 

14.05.2018 г.

 

Декан:

                                                                                                (доц. д-р Ат. Тенева)