Стратегия за развитие на международните отношения

на Университета по хранителни технологии 

Цел на стратегията

Международното сътрудничество трябва да бъде използвано като основен инструмент за реализиране на реформа в образователния процес, съобразена с европейските изисквания и критерии, която да доведе до постигане на стратегическата цел: 

Развитие на УХТ-Пловдив като равностоен партньор на европейските образователни и научни институции чрез внедряване на ефективен процес на обучение, което да гарантира качествено образование, конкурентно-способна професионална подготовка на кадрите в общия европейски и световен пазар на труда и развитие на иновации в приоритетните области: хранително-вкусова промишленост, битехнологии и стопанско управление 

 

Стратегически партньорства в международните отношения 

По признак географско разположение, се открояват три групи стратегически партньори: 

 

1.      Страните от Западна и Централна Европа: В партньорството с тези страни целта е реализиране на общи проекти в областта на висшето образование и трансфер на знания, методология на преподаване и управление на учебния процес чрез засилена мобилност на студенти, преподаватели и непреподавателски състав. Очакваните резултати са модернизиране и адаптиране на учебни планове и програми, подобряване на организацията и управлението на учебния процес и създаване на действаща система за контрол на качеството. Постигането на тези резултати ще направи УХТ-Пловдив част от единната Европейска образователна система с общи правила, критерии и стандарти. 

2.      Съседни страни: Целта в развитието на международните отношения със съседните страни е да се повиши разпознаваемостта на УХТ-Пловдив чрез реализиране на съвместни научни и образователни  проекти с висши учебни заведения, образователни институции извън рамките на висшето образование, неправителствени организации и бизнес партньори от региона, което да доведе до увеличаване на броя на чуждестранните студенти от тези страни в УХТ. 

3.      Русия и бившите съветски републики: Международните отношения с тази група страни са насочени към реализиране на съвместни проекти в областта на научните изследвания и реформата във висшето образование, в които УХТ да играе ролята на свързващо звено с Европейската образователна система. Усилията ще бъдат насочени към реализиране на проекти за издаване на двойни и/или съвместни дипломи, което ще увеличи броят на чуждестранните студенти от тези страни, провеждащи част от обучението си или реализиращи краткосрочни и дългосрочни стажове.

 

Основни дейности

 

Международни проекти: Основен подход за реализиране на поставените цели пред международното сътрудничество е участието на УХТ-Пловдив или колективи от университета като партньор, бенефициент или водеща организация в европейски проекти свързани с реформата в образователна система. Значителни усилия ще се положат към участие в проекти водещи до разработване на съвместни учебни планове за обучение, проекти финансиращи реформа в управлението на висшите училища и проекти финансиращи засилената практическа насоченост на образованието.

Международна мобилност: Един от инструментите, който може да доведе до трансфер на образователно “know-how” е международната мобилност. Основните стратегически групи, към които ще бъдат насочени усилията за активизиране на мобилността са: 

-         студенти от ОКС “Бакалавър” и ОКС “Доктор” за реализиране на мобилности с цел обучение. Целта е в техния сравнително по-дълъг срок на обучение да се формират нови умения и навици насочени към самостоятелност, творчество и предприемачески дух; 

-         студенти от ОКС “Магистър” за реализиране на мобилности с цел практика. Това ще позволи запознаване на студентите с изискванията и условията на труд в чужди бизнес организации. Ще помогне на студентите за формиране на трудови навици, което ще ги подготви за общия Европейски пазар на труда; 

-         всички преподаватели без оглед на възраст и научна степен, което ще позволи реален трансфер на знания, опит и умения; 

-         служители работещи в областта на организация и управление на учебния процес, научно изследователската работа, управление на парични и информационни потоци; 

 

Стимулиране на международното сътрудничество

 

Ръководството на УХТ-Пловдив ще стимулира международната мобилност на студенти, преподаватели и непреподавателски състав като: 

-         организира езикови курсове за преподаватели, студенти и непреподавателски състав;

-         повиши езиковата подготовка на студентите чрез въвеждане на факултативни дисциплини по чужд език; 

-      направи всичко възможно да увеличи приема на студенти, които провеждат своето обучение на чужд език (френски или английски); 

-         създаде нови специалности при, които обучението да се извършва на западен език; 

-   прозрачно управление и равен достъп до европейски и международни програми, финансиращи академична мобилност или структурни и управленски реформи във висшето образование;

 

Екипен принцип: Реализирането на плана за развитие на международното сътрудничество изисква формирането на мотивирани екипи, които да подготвят проектна документация и управляват международни проекти. В тези екипи трябва да бъдат включени хора, които не участват в провеждане на учебен процес, а изцяло работата им да бъде насочена към реализиране и управление на проектни предложения.

Формирането на такива екипи ще позволи използването в максимална степен на възможностите на различни европейски и международни фондове. 

 

Очаквани резултати 

Реализирането на приоритетите в международното сътрудничество ще доведат до: 

-         разработване на правила за действаща кредитна система, която да осигурява пълно академично признаване на етапи от обучение, проведени извън рамките на УХТ-Пловдив; 

-         диверсификация на висшето образование предлагано от УХТ-Пловдив, изразяваща се в разработване на нови учебни планове на съществуващи специалности, откриване на нови специалности, въвеждане на нови форми на обучение (дистанционно обучение); 

-         реализиране на съвместни Магистърски или Докторантски учебни планове със стратегическите партньори на УХТ-Пловдив, което да е съпроводено с издаване на двойни или съвместни дипломи;