Актуално

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И

ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ

 

С решение на Академичния съвет (Протокол на АС № 3 от 07.03.2024 г.). част от бюджета за научна дейност ще бъде предоставен за частично или пълно заплащане на такси за научни публикации в специализирани издания, реферирани в базите данни Scopus или Thomson Reuters, които имат различен от нула импакт ранг (SJR) респ. импакт фактор  (IF).

 

Критериите за кандидатстване от страна на авторските колективи са:

  1. Заявките се подават чрез доклад до Зам.-ректора по НМД от името на авторските колективи, които трябва да включват поне един преподавател на основен трудов договор в УХТ и/или докторант зачислен към УХТ. В доклада посочете, че разходите за финансиране на статията/доклада са за сметка на ЦИПТТ;
  2. Заявките се депозират в сектор „Научноизследователски проекти” към ЦИПТТ, стая 113, бл. 1, Даниела Атанасова, Моника Господинова;
  3. Заявките да бъдат придружени с пълен текст на статията, както и документи представящи обективни доказателства, че статията е приета за печат (служебна бележка от редколегия, копие от електронно писмо от редколегия или копие от скрийн сървъра) с видим текст, че статията е приета за печат;
  4. Представяне на обективни доказателства, че списанието е реферирано в базите данни Scopus или Web of Science, които имат различен от нула импакт ранг (SJR) или съответно импакт фактор (IF);
  5. Декларация за липсата на конфликт на интереси, свързани с недопускане на двойно финансиране с публични средства (тематика на публикации свързани с изпълнението на проекти по фонд „Наука”, фонд „Научни изследвания” и други национални и международни програми да не се финансират от средствата за подкрепа на специализирани публикации);
  6. Финансовата подкрепа не може да надвишава левовата равностойност на 500 евро;
  7. Финансовата подкрепа може да бъде за цялата такса за публикуване или за съфинансиране на част от таксата, според заявката на кандидатите;
  8. Всеки преподавател от УХТ има право в рамките на календарната година да кандидатства до два пъти за финансова подкрепа на специализирана публикация, в която е автор/съавтор, забележка към авторите – задължително да се отбелязва в Acknowledgements, че финансирането на статията е за сметка на фонд „Наука“;
  9. Заявки могат да се подават до 10.12.2024 г. или до изчерпване на бюджета за 2024 г. предвиден за подкрепа на публикационна активност на учените в УХТ.

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И

ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ

 

Със заповед № 303/11.04.2024 г. се обявява

 

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ФОНД „НАУКА” ПРЕЗ 2024 г. НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

    

Заповедта за обявяване на конкурса, както и образец на заявката, можете да изтеглите:

 Заповед       Заявка

Заявките се представят в два екземпляра – с оригинални подписи, на хартиен и електронен носител, без подписи (в doc. или docx.формат), в срок до 13.05.2024 г. в сектор „Научноизследователски проекти”, стая 113, бл. 1

 

Рецензия на Заявка № 01 от 12.05.24 – 1

Рецензия на Заявка № 01 от 12.05.24 – 2

Рецензия на Заявка № 02 от 12.05.24 – 1

Рецензия на Заявка № 02 от 12.05.24 – 2

Рецензия на Заявка № 03 от 12.05.24 – 1

Рецензия на Заявка № 03 от 12.05.24 – 2

Рецензия на Заявка № 04 от 13.05.24 – 1

Рецензия на Заявка № 04 от 13.05.24 – 2

Рецензия на Заявка № 05 от 13.05.24 – 1

Рецензия на Заявка № 05 от 13.05.24 – 2

Рецензия на Заявка № 06 от 13.05.24 – 1

Рецензия на Заявка № 06 от 13.05.24 – 2