Актуално

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И

ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ

С решение на Академичния съвет (Протокол № 28 от 30.11.2022 г.), част от бюджета за научна дейност ще бъде предоставен за частично или пълно заплащане на такси за научни публикации в специализирани издания, реферирани в базите данни Scopus или Thomson Reuters, които имат различен от нула импакт ранг (SJR) респ. импакт фактор  (IF).

Критериите за кандидатстване от страна на авторските колективи са:

  1. Заявките се подават чрез доклад до Зам.-ректора по НМД от името на авторските колективи, които трябва да включват поне един преподавател на основен трудов договор в УХТ и/или докторант зачислен към УХТ. В доклада посочете, че разходите за финансиране на статията/доклада са за сметка на ЦИПТТ;
  2. Заявките се депозират в сектор „Научноизследователски проекти” към ЦИПТТ, стая 113, бл. 1, Даниела Атанасова, Моника Господинова;
  3. Заявките да бъдат придружени с документи представящи обективни доказателства, че статията е приета за печат (служебна бележка от редколегия, копие от електронно писмо от редколегия или копие от скрийн сървъра) с видим текст, че статията е приета за печат;
  4. Представяне на обективни доказателства, че списанието е реферирано в базите данни Scopus или Thomson Reuters, които имат различен от нула импакт ранг (SJR) или съответно импакт фактор (IF);
  5. Декларация за липсата на конфликт на интереси, свързани с недопускане на двойно финансиране с публични средства (тематика на публикации свързани с изпълнението на проекти по фонд „Наука”, фонд „Научни изследвания” и други национални и международни програми да не се финансират от средствата за подкрепа на специализирани публикации);
  6. Финансовата подкрепа не може да надвишава левовата равностойност на 500 евро;
  7. Финансовата подкрепа може да бъде за цялата такса за публикуване или за съфинансиране на част от таксата, според заявката на кандидатите;
  8. Всеки преподавател от УХТ има право в рамките на календарната година да кандидатства до два пъти за финансова подкрепа на специализирана публикация, в която е автор/съавтор, препоръка към авторите – при възможност да се отбелязва в Acknowledgements, че финансирането на статията е за сметка на фонд „Наука“;
  9. Заявки могат да се подават до 10.12.2022 г. или до изчерпване на бюджета за 2022 г. предвиден за подкрепа на публикационна активност на учените в УХТ.

 

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И

ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ

Със заповед № 624/14.09.2023 г. се обявява 

Заповедта за обявяване на конкурса, както и образец на заявката, можете да изтеглите:

ЗАПОВЕД № 624/14.09.2023 г.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Заявките се представят в два екземпляра с оригинални подписи, на хартиен и електронен носител, без подписи (в doc. или docx.формат), в срок до 15.10.2023 г. в сектор „Научноизследователски проекти”, стая 113, бл. 1

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »