Министърът на образованието ще обявява списък с нужните на бизнеса кадри.

Държавата ще плаща напълно или частично таксите на студенти, които имат сключен договор с работодател. Те ще имат стаж при него, като след успешно завършване, ще продължат работа при същия работодател за минимум 5 години. През това време ще получават възнаграждение в размер не по-малко от средната основна заплата в предприятието.

Това предвижда проектът на Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател е изготвен в изпълнение на одобрените промени в Закона за висшето образование. Основната цел на промените е да се приложи механизъм за оптимизиране на връзката между висшето образование и потребностите на икономиката и обществото чрез стимулиране на обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри.

В наредбата се уреждат условията за сключване на договорите и начина на финансиране обучението на студентите.

Ежегодно министърът на образованието и науката ще утвърждава списък със специалностите, за обучението, в които се осигуряват средства от държавния бюджет по реда на тази Наредба. Списъкът ще се изготвя по висши училища, форми на обучение и брой студенти, за които се осигурява напълно или частично заплащането на разходите за обучение.

Министерският съвет, по предложение на министрите, ще приема списък с работодатели, регистрирани на територията на страната, които имат право да сключват договори със студентите по реда на Наредбата. В този списък ще бъде посочван и броят на студентите, за които работодателят е заявил готовност за сключване на договор.

След успешно завършване на обучението си, студентът следва да работи при работодателя за срок не по-малък от 5 години. Основното трудово възнаграждение на работника или служителя не може да бъде по-малко от средната основна заплата за съответната длъжност на пълно работно време в предприятието или на средната основна заплата за пълно работно време в предприятието.

При прекратяване на договор поради виновно неизпълнение,  неизправната  страна  дължи  възстановяване  на  всички  средства  за издръжка на обучението, които са изплатени на висшето училище от държавния бюджет по реда на настоящата наредба. При прекратяване на договора по взаимно съгласие на страните средствата за издръжка на обучението, които са изплатени от държавата.