Търсене
Close this search box.

Биографии на членовете на новото ректорско ръководство

Публикувано от

Биографии на членовете на новото ректорско ръководство

Проф. д.н. Георги Костов  

Роден на 24 август 1980 г. в Пловдив. През 2003 г. завършва бакалавърска степен в Университета по   хранителни технологии по специалност „Машиностроене и уредостроене“. През 2006 г. завършва   магистърска степен по същата специалност. През 2007 г. придобива образователната и научна степен   „доктор“ по научна специалност „Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост“. През   2015 г. след успешна защита на дисертационен труд на тема „Интензификация на ферментационни   процеси с имобилизирани биокатализатори“ придобива научната степен „доктор на науките“ в   професионално направление Хранителни технологии.
В периода 2011-2015 е член на АС на УХТ. От 2015 до 2019 г. е зам.-декан на Технологичен факултет, както и председател на синдикалната организация ФУНИС. От 2019 до 2023 г. заема длъжността функционален декан по образователни програми и мобилност. От 2011 г. и до настоящия момент е член на факултетния съвет на Технологичен факултет.

Ръководител е на четирима успешно защитили докторанти в Хранителни технологии и Биотехнологии. Автор е на над 150 научни публикации в областта на хранителните технологии и биотехнологиите, 6 учебника и учебни помагала. Владее английски, френски и руски език.

Координатор е на два проекта: „Strengthening the research excellence and innovation capacity of University of Food Technologies – Plovdiv, through the sustainable development of tailor-made food systems with programmable properties“, финансиран по национална програма „Европейски научни мрежи“ и № 2022-1-BG01-KA220-HED-000085089 „E-learning tools for Food technology and development education (E-Food), финансиран по ключова дейност 2 на програма Еразъм+. Общият размер на привлеченото финансиране по двата проекта е 750 000 евро.  Координатор от страна на УХТ на проект №2016-1-RO01-KA203-024797 „Knowledge triangle for food   innovation by harnessing the tradition and assuring sustainability“, финансиран по КД2 на програма   Еразъм+. Ръководил е и два проекта по фонд „Наука“ на УХТ, както и е взел участие в два проекта в конкурси, финансирани от фонд „Научни изследвания“.

Доц. д.н. Кирил Михалев

Роден на 02 януари 1975 г. Академичната му кариера започва през 2000 г. като редовен докторант в УХТ Пловдив. През 2004 г. придобива образователната и научна степен “доктор”, а през 2016 г. ‒ научната степен “доктор на науките”. През 2005 г. заема академичната длъжност асистент, от 2006 г. e главен асистент, а от 2009 г. е доцент.

Доц. Михалев е бил ръководител на катедра “Консервиране и хладилна технология” за мандат 2016-2019 г., през периода 2020-2022 г. е бил функционален декан по проектна дейност, а през 2023 г. е бил председател на Общото събрание на УХТ Пловдив.

Доц. Михалев има над 100 научни публикации. Специализирал е в университети в Германия, Нидерландия, Португалия и Унгария. Бил е гост лектор в Университета на Западна Македония, Гърция. Доц. Михалев е член на Съюза по хранителна промишленост към Федерацията на научно-техническите съюзи в България.

Проф. д-р Георги Добрев

Роден е на 17 юли 1976 г. През 1999 г. се дипломира като магистър по специалност „Биотехнологии“ в УХТ-Пловдив. В периода 1999-2003 г. работи в „Биовет“ АД, където ръководи група по мащабиране и внедряване на нови технологии. През 2003 г., след проведен конкурс е назначен като асистент в катедра „Биохимия и молекулярна биология“. През 2007 г. придобива образователната и научна степен „доктор” по научна специалност „Технология на биологично активните вещества“, като докторант в самостоятелна форма на обучение. В периода 2004-2011 г. последователно заема академичните длъжности старши асистент и главен асистент, а от 2011 г. след успешно хабилитиране е доцент в катедра „Биохимия и молекулярна биология“. От 2022 г. е избран на академичната длъжност професор. През 2007-2008 г. заема длъжността Проектов мениджър в „Хювефарма“ АД, гр. София.

Заемал е следните административни длъжности в УХТ: от 2012 г.  до момента е Ръководител на катедра „Биохимия и молекулярна биология“, 2012-2015 г. Функционален декан по европейски проекти и чуждестранни студенти, 2016-2019 г. Функционален декан по проектни дейности и мобилност, 2012-2019 г. Институционален координатор по Програма Еразъм +, 2020-2023 г. Зам. -Декан на Технологичен факултет.

Проф. Добрев е автор на над 90 научни публикации с над 250 цитата и е научен ръководител на 3 успешно защитили докторанти. В научноизследователската си дейност е участвал в научните колективи на 11 научноизследователски и образователни проекти, като е научен ръководител на 6 от проектите.

С проектната си дейност е осигурил външно за УХТ финансиране в размер на над 250 000 лв.

Владее английски, френски и руски език.

Проф. д-р инж. Десислав Балев

Роден на 24 август 1972 г. в гр. Пловдив. Завършва средно специално образование в техникума по електротехника ТЕТ “Ленин” в гр. Пловдив през 1991 г.

През 1998 г. придобива образователно-научна степен “Магистър” по специалност “Технология на млякото и месото” в Университета по хранителни технологии – гр. Пловдив. През пролетта на 1999 г. спечелва конкурс в Университета по хранителни технологии – гр. Пловдив за редовен докторант.

През 2000 г. бива зачислен като редовен докторант към катедра “Технология на месото и рибата”, а през 2003 г. защитава дисертационен труд на тема „Технологични възможности за ограничаване на липиднопероксидационните процеси в сурово-сушени месни продукти“ и придобива образователно-научна степен “Доктор” по научна специалност 02.11.05 “Технология на месните и рибните продукти”.

От ноември 2003 г. след спечелване на конкурс е назначен за асистент към катедра “Технология на месото и рибата” в Университета по хранителни технологии – гр. Пловдив.

През 2004 г. е повишен в научно звание старши асистент, а през 2005 в главен асистент.

През 2010 г. защитава пред висшата атестационна комисия научното звание „Доцент“ по научна специалност 02.11.05 “Технология на месните и рибните продукти (Технология на функционалните месни и рибни продукти)”.

През 2021 г. придобива научното звание „Професор“, по 5.Технически науки, 5.12 Хранителни технологии (Технология на птичето месо и яйцата, функционални месни и рибни продукти).

Има издадени 4 учебни пособия, 3 защитили докторанти и над 50 дипломанти.

Автор е на повече от сто и десет научни публикации и статии в научни и научно-приложни списания, както и на доклади на световните конгреси за наука и технология на месото, на международни симпозиуми, колоквиуми и конференции. Участвал и ръководил е над 15 научно-изследователски проекта и разработки. 

Член е на Съюза на учените в България (от 2003 г. до сега).

Член е на Националния съвет по храните към Министерски съвет на Р. България от 2022 г.

Декан Технологичен факултет на УХТ от 2019 г. до 2023 г.

Участвал е като проектант по част Технология на повече от 80 технически инвестиционни проекта за кланици, птицекланици, месопреработвателни и рибопреработвателни предприятия, складове, хладилни бази за месни и рибни продукти, тържища, кетърингови предприятия и др.

Доц. д-р инж. Иван Обрешков

Възпитаник на Английската гимназия – Пловдив и Образцова Математическа Гимназия „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив. През 2001 придобива магистърски степени по „Обществено хранене“ и по „Технология на биопродуктите“ в УХТ, а през 2005 – магистърска степен по „Финанси“ към ИИ-БАН и Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Първенец на випуските си в УХТ – Пловдив, както и на Икономическия институт на БАН. През 2011 придобива в УХТ образователната и научна степен „доктор”.

Доц. д-р инж. Иван Обрешков е хабилитиран преподавател в направление „Туризъм“ (от 2013) и правоспособен екскурзовод (от 2006) (Министерство на туризма). Специализира в сферата на туризма и инженеринга на хранителните технологии – Институт по биоаналитични науки и Анхалт Университет (Германия), Хумболт Университет (Берлин), АЕРЕС Университет (Алмере, Нидерландия), Хърватия (Университет Риека), Турция (Тракия Университет – Одрин и Османгази Университет – Ескишехир), Румъния (Университет на Яш и Политехнически Университет Тимишоара) и Чехия, Русия, Сърбия, Италия.

По линия на програмите за международен университетски обмен и научноизследователски проекти е лектор в Европа и Азия.

През мандат 2019-2023г. е зам.-декан на Стопански факултет. В периода 2019-2023 г. е член на Академичния Съвет на УХТ и негов секретар. Член на Факултетния съвет на Стопански факултет (от 2015). В периода 2009-2023 е научен ръководител на над 200 дипломанти.

Поддържа активни връзки с представители на научни и академични среди, на бизнеса от туризма и ХВП, както и на публичния сектор в страната и зад граница. Член на Съюз по хранителна промишленост (от 2003), Съюз на учените в България (от 2008), Асоциация на екскурзоводите в България (от 2007) и Югоизточен съюз на екскурзоводите „Ваня Райкова“ – Бургас.

Автор на повече от 100 публикации, 8 учебника и 2 монографии.

Владее английски, немски и руски език.

Доц. д-р Десислава Влахова-Вангелова

Родена на 22 март 1978 г. в гр. Варна. През 1998 г. завършва бакалавърска степен в Медицински колеж, гр. Пловдив. През 2003 г. се дипломира като бакалавър по химия в ПУ „Паисий Хилендарски“, а през 2004 г. като магистър по медицинска химия. През 2010 г. се дипломира като магистър по хранителни технологии („Технология на продуктите от месо, риба и яйца“) в Университета по хранителни технологии, а през 2015 г. след успешна защита на дисертационен труд придобива научната степен „доктор“ в професионално направление Хранителни технологии.
От 2016 г. е асистент, от 2018 г. ‒ главен асистент, а от 2021 г. ‒ доцент в катедра „Технология на месото и рибата” на Технологичния факултет на УХТ.

В периода 2020-2023 г. е член на Академичния Съвет и член на Факултетния съвет на Технологичен факултет.

Автор е на над 60 научни публикации в областта на хранителните технологии, 1 учебник и 1 учебно помагало, участник е в над 10 научни проекта, научен ръководител на над 10 дипломанта.
Владее английски и руски език.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.