ПРОЦЕДУРА ПО ИЗГОТВЯНЕ

НА ЕВРОПЕЙСКО ДИПЛОМНО ПРИЛОЖЕНИЕ (ЕДП)

Изтеглете документа на вашия компютър, съхранете и попълнете 

Заявление в *. doc формат.

Заявление в *. pdf формат.

  1. Европейското дипломно приложение (ЕДП) е официален документ, който висшите училища (ВУ) издават съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗВО и чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от ВУ приета с ПМС № 215 от 12.08.2004 г. изм. 26.05.2009 г.
  2. Европейско дипломно приложение (ЕДП) се получава само при заявено искане от дипломирани студенти/докторанти, обучаващи се по учебни планове след въвеждане на системата за натрупване и трансфер на кредити.
  3. Заявлението за искане на ЕДП се адресира до Зам.-ректора по УДАС на университета.
  4. Заявлението може да изтеглите в електронен формат от тук, или да закупите от книжарницата на Университета.
  5. Към заявлението се прилага копие на дипломата за висше образование.
  6. Заявлението се подава в сектор „Деловодство“, ст. 119, след заверка в съответния факултет на отдел „Учебен“.
  7. Срок за издаване на ЕДП до два месеца след подаване на Заявлението по чл. 7, ал. 2 от ЗВО (с изключение на регламентираните ваканции, празнични и почивни дни).
  8. За готовото ЕДП, заявителя ще получи информация на е-поща от адрес: i_koleva@uft-plovdiv.bg (д-р инж. Ирина Колева, стая 131, отдел „Учебен“).

 

ВАЖНО! ЕДП се получава лично от дипломирания студент/докторант, или от упълномощено чрез нотариус лице.