Електроенергийна ефективност

Специалност „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ подготвя високо-квалифицирани магистър инженери в областта на една от най-модерните и перспективни области на техниката. По време на обучението си студентите придобиват знания и умения за ефективно управление на електрически машини, производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, сградна автоматизация, системи за непрекъсваемо електрозахранване и др. Завършилите специалността могат да извършват проучвателна, развойно-внедрителска и организационно-управленска дейност, свързани с енергийната ефективност на електрически, електронни и топлинни съоръжения, използвани в различни отрасли на промишлеността и бита.

Кандидатите за студенти по „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ трябва да притежават ОКС „бакалавър“. Ако са завършили специалност от професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”, вкл. „Автоматика, информационна и управляваща техника“ (АИУТ), продължителността на обучение е една година (два семестъра), при възможност за редовна или задочна форма.

Катедра „Електротехника и електроника”, която администрира обучението по „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“, разполага с необходимите за тази дейност научни и учебни зали и лаборатории. Те са оборудвани със съвременна техника. Студентите разполагат със осигурен интернет достъп. Учебните планове и програми на специалностите са разработени в съответствие със съвременните европейски изисквания. Завършилите получават легитимна диплома, даваща им право да упражняват професията магистър-инженер по „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“.

В процеса на обучение е възможно да се осъществява обмен на студенти със сродни специалности от водещи европейски университети – партньори.