С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми студенти от ОКС “Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, задочно обучение,
На основание Решение Академичен съвет с Протокол № 23 от 21.12.2021 г. е променен
Графикът на учебното време за летен семестър на учебна 2021/2022 година, както следва:
 неприсъствено – 10 седмици (от 21.03.2022 г. до 04.06.2022 г.)
 присъствено – 2 седмици (от 06.06.2022 г. до 19.06.2022 г.)
В тази връзка, записване за летен семестър на учебна 2021/2022 година, ще се осъществи on-line
до 14.03.2022 г.
Моля, изпращайте снимка на платежно нареждане (от банката) за внесена семестриална такса на
e-mail на съответния инспектор.

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“
Технологичен факултет
гл. експ.-инспектор Христина Минчева – hmincheva@uft-plovdiv.bg
Технически факултет
гл. експ.-инспектор Николина Теодосиева – nteodosieva@uft-plovdiv.bg
Стопански факултет
гл. експ.-инспектор Паулина Бояджиева – p_boyadzhieva@uft-plovdiv.bg

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“
гл. спец.-инспектор Снежана Попадийска – popadiyska@uft-plovdiv.bg