ЗАПОВЕД   

                                                                                                           №596

Пловдив 01.09.2020г.

 На основание Заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-487/ 31.08.2020 г. във връзка с удължаване на срока на обявената извънредна епидемична обстановка

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на УХТ, считано от 1.09.2020 г. до 30.09.2020 г.:

1.1. Всички ръководители на катедри, отдели, сектори и звена да организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а) дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение No 1, като определям критични точки:

–коридори на учебни корпуси

–аули и семинарни зали

–лаборатории

–спортен комплекс

–студентски общежития

–санитарни възли

–учебен ресторант

–канцеларии

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);

в) информират незабавно Кризисния щаб при констатиран случай на на COVID-19;

г) да проведат инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение No 2 и да осигурят сапун, вода и дезинфектант чрез Т.Мицева-домакин.

д) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м.;

е) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от

спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.) чрез Т.Мицева-домакин.

1.2. Да се осигури по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.

1.3. При непосредствено обслужване на студенти, преподаватели, служители, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване и дезинфекция.

1.4. На територията на УХТ, освен мерките по т. 1 – 3, се прилагат и следните противоепидемични мерки:

а) да се организира дейността по начин, който осигурява спазването на дистанция най- малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

б) да се осигуряват дезинфектанти за ръце на входовете на четирите учебни корпуса, на петте общежития, спортен комплекс, учебен ресторант, аула 205 и 303 на Първи учебен корпус, аула 2020 и 302 на Втори учебен корпус;

Отговорник: Атанас Грозданов-ръководител сектор „ТПД“

в) да се създаде организация за контрол на входа на обектите по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанцията;

Отговорник: Никола Христев- ръководител секторно звено „Охрана“

г) да се постави на видно място информационни табели за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещение вУХТ.

Отговорник: инж. Атанас Димитров

1.5. Всички лица, когато се намират в закрити помещения на територията на УХТ, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение No 3.

1.6. Изключение от задължението по т. 1.5. се допуска за:

а) клиентите в „Учебен ресторант“;

б) спортуващите на закрито за времето на физическата дейност;

в) участниците в учебен процес (лекция, презентация, семинари и др.) по време на изказване при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници;

1.7. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) на всички открити места и площи в УХТ е препоръчително.

 1. Възлагам на инж. Атанас Димитров, съгласно функционалната си компетентност да дава указания за прилагането на въведените с тази заповед противоепидемични мерки на територията на УХТ и създава организация за изпълнението и контрола им.

3. Заповедта влиза в сила от 1.09.2020 г.

 1. Създавам кризисен щаб за реакция при констатиран случай на COVID-19 на територията на УХТ в състав:

Ръководител:

Доц.д-р Атанаска Тенева–зам.ректор „КИД“

Членове:

 1. инж. Атанас Димитров
 2. Атанас Грозданов-ръководител сектор „ТПД“

Кризисният щаб незабавно информира РЗИ, организира мероприятия по дезинфекция, съдейства за откриване на контактни лица по случая.

 1. Заповедта да се публикува на интернет страницата на УХТ.

 

РЕКТОР на УХТ

…………../п/……………..

проф. д-р П.Моллов

 

Приложение No 1 към т. 1, буква „а“

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19

 1. Избор на дезинфектант

1.1. Дезинфектантът, който се избира, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването.

1.2. В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани,

дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“.

1.3. Необходимо е да се избере дезинфектант, в областта на приложение на който е вписано вирусоцидно или ограничено/частично вирусоцидно действие.

1.4. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути).

 1. Установяване на критични точки и кратност на обработките

2.1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция.

Критични точки са всички повърхности, свързани със поток на хора, както и често

докосваните повърхности (бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ръкохватки в градския транспорт; ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати; парапети; фитнес уреди; гишета за обслужване на пътници/клиенти; стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място, подови покрития).

2.2. Критичните точки подлежат ежедневно на периодична дезинфекция.

2.3. При наличие на потвърден случай на COVID-19 в обекта/офиса се извършва почистване и дезинфекция на повърхности влезли в контакт със заболялото лице, работното помещение, общите части.

 1. Начини на приложение на дезинфектантите

Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят върху повърхностите или концентрати, от които трябва да се изготвят работни разтвори преди употреба.

3.1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.)

3.1.1. Препоръчително е използването на дезинфектанти под формата на спрей, които са готови за употреба.

3.1.2. Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа/тампон, предварително напоена с дезинфектанта.

3.1.3. Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят съгласно указанията на производителя.

3.2. Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.):

3.2.1. Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, могат да са под формата на концентрат, от който преди употреба трябва да се изготви работен разтвор или в готова форма за употреба.

3.2.2. Изготвянето на работния разтвор се извършва съгласно указанията на

производителя и/или съгласно начина на употреба посочен на етикета.

3.2.3. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие.

3.2.4. Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има такива посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп на хора и животни до третираните помещения и др.

3.3. Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по различен начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности при стриктно спазване указанията на производителя.

 1. В зависимост от вида на обекта може да се използват като допълнение към химичните методи на дезинфекция и физични методи (бактерицидни лампи и др.)

Приложение No 2 към т. 1, буква „в“

Инструкции за правилна хигиена на ръцете

 1. Ръцете се мият винаги: а) когато са видимо замърсени б) след кихане или кашляне; в) преди, по време на и след приготвяне на храна; г) преди хранене; д) след ползване на тоалетна; е) след досег с животни или техни изпражнения; ж) при непосредствена грижа за болен.
 2. Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун.
 3. При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с продължителност съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите).
 4. Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за контакт за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.

Приложение No 3 към т. 5

Инструкция за правилно носене на лицева маска

 1. Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата – от основата на носа до брадичката.
 2. Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа.
 3. Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките (ластиците) ѝ и се избягва докосването на предната й страна.
 4. След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце.
 5. Защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци, веднага след сваляне.
 6. Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се

обработват по следния начин:

а) чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 60-90 °С за не по-малко от 20 минути; или

б) чрез изпиране с хладка вода при температура под 60°C с препарати с

дезинфекциращо действие (биоциди) с концентрация съгласно указанията на

производителя химио-термодезинфекция).

 1. Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни.
 2. Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно.