Икономика на туристическата индустрия

Обучението по специалност „Икономика на туристическата индустрия“ има за цел да подготвя широко профилни специалисти в образователно-квалификационната степен (ОКС) „Бакалавър“ в професионално направление „Икономика“. Придобилите ОКС „Бакалавър“, притежават фундаментални икономически, управленчески и широко професионални знания в областта на икономика на туристическата индустрия със задълбочена научно-теоретична и практическа икономическа и управленска подготовка.

В специалността се подготвят специалисти по: икономика и управление на туристическата индустрията; планиране, анализ и отчетност на туристическите дейности; съвременно предприемачество в туристическия бизнес; маркетинг; реинженеринг, разработване на бизнес планове на фирмено, междуфирмено, отраслово и между отраслово ниво и др.

Продължителността на обучението за образователно-квалификационната степен „Бакалавър“ за редовна, задочна и дистанционна форма е 4 години. Бакалаврите имат право да продължат образованието си в образователно-квалификационната степен „Магистър“, а след това и в образователна и научна степен „Доктор“.

Завършилите специалността бакалаври получават квалификацията „Икономист“.

Бакалавърът е подготвен да бъде, както изпълнител, така и ръководител на икономически и управленски процеси в предприятията от туристическата индустрия.