Индустриален бизнес и предприемачество

Обучението по специалност „Индустриален бизнес и предприемачество” има за цел да подготвя висококвалифицирани специалисти в образователно-квалификационна степен “Бакалавър” в професионално направление 5.13 „Общо инженерство”. В специалността се получава широко профилна подготовка, съобразена с изискванията на професионалното направление. На тази основа, паралелно със знания за бизнеса и предприемачеството в индустрията  сe предлагат и основни инженерни знания. Фокусът е върху индустриалния бизнес и индустриалното предприемачество през призмата на реинженеринг, бизнес икономика и инженерната дейност.

Срокът на обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър” е 4 години за редовна, задочна и дистанционна форма. Придобилите тази  специалност имат право да продължат образованието си в образователно-квалификационна степен “магистър”.

Завършилите специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“ ще могат да анализират, управляват и създават бизнес на различни фирмени, секторни и междусекторни индустриални нива. Така също ще могат да извършват производствена, маркетингова, финансова и инженерна дейност в сферата на индустрията.

Получената професионална квалификация инженер-мениджър по специалността им позволява да се реализират на управленски и изпълнителски позиции, както и като предприемачи за индустриалния бизнес.