Информация от редакторския борд на FSAB

Публикувано от

Уважаеми колеги,

С удовлетворение Ви информираме, че списание „Food Science and Applied Biotechnology“ получи ново изчислените показатели за наукометрична тежест при индексирането си в базата данни на Scopus. В научно направление „Аналитична химия“ CiteScore-ът ни за 2023 г., съгласно методиката за изчисление на Scopus е 1,7. Този индикатор измерва средните цитирания, получени за един документ, публикуван в списанието на тригодишна база. Според Scopus по CiteScore2023 списанието ни е отнесено към трети квартил (Q3).

Списанието ни има изчислен и друг индикатор на Scopus – SNIP2023 = 0,536. Нормализираното въздействие на източника на публикация (SNIP) е метрика, която измерва получените действителни цитати спрямо очакваните цитати за предметното научно поле на списанието.

В допълнение ни е присвоен и SCImago Journal Rank – SJR2023 = 0,222. което измерва претеглените цитати, получени от списанието за последните три години. Теглото на цитата зависи от предметната област и престижа (SJR) на цитираната поредица. Според SCImago Journal Rank по SJR2023 списанието ни е отнесено към четвърти квартил (Q4) в научна област „Аналитична химия“.

Ние сме направили постъпления през  следващия програмен период да бъдем индексирани и в научни области Food Science и Biotechnology.

Прочетете още